ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2018, Volume 10, Issue 1

Research Article
The effect of Ramaddan fasting on fetal/obstetric B-mode and Doppler ultrasound findings
Oruç tutmanın fetal obstetrik B-mod ve Doppler ultrasonografi bulgularına etkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 1-7
Research Article
The effects of urinary incontinence subtypes on quality of life: does it matter urinary incontinence subtype on doctor consultation
Üriner inkontinans alt tiplerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri: doktora başvurmada üriner inkontinans alt tipinin önemi var mı?
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 8-12
Research Article
The association of adenoma size with the biochemical parameters and cardio-metabolic risk factors in primary hyperparathyroidism
Primer hiperparatiroidide adenom hacmi ile laboratuvar parametreleri ve kardiyo-metabolik risk faktörlerinin ilişkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 13-19
Research Article
Association of obesity with vitamin D, C-reactive protein, blood group and hemogram parameters
Obezite ile D vitamini, C-reaktif protein, hemogram parametreleri ve kan grupları arasındaki ilişki
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 20-25
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
Anogenital trauma in children
Çocuklarda anogenital travmalar
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 34-37
Research Article
Measurement of quality of life, depression and anxiety symptoms inchronic venous insufficiency
Kronik venöz yetmezlikte yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete belirtilerinin ölçümü
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 38-44
Research Article
Oxidative stress level in patients with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda oksidatif stress düzeyi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 45-50
Research Article
Is there any relation between intrauterine growth restriction and platelet distribution width (PDW), platelet crit (PCT), mean platelet volume (MPV)? A prospective study
İntrauterin gelişme geriliği ile trombosit dağılım genişliği (PDW), platelet crit (PCT), ortalama trombosit hacmi (MPV) arasında bir ilişki var mı? Prospektif bir çalışma
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 51-56
Research Article
CT-guided percutaneous transthorasic lung biopsy: one center experience
Bilgisayarlı tomografi eşliğinde perkütan transtorasik akciğer biyopsisi: tek merkez deneyimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 57-63
Research Article
The relationship between localization and neutrophil lymphocyte ratio in colon carcinoma
Kolon kanserinde lokalizasyon ile nötrofil lenfosit oranı arasındaki ilişki
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 64-67
Review
Hyponatremia management in the light of current guidelines
Güncel kılavuzlar ışığında hiponatremi yönetimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 68-72
Case Report
Limbic encephalitis associated with herpes simplex virus-1: case report
Herpes simplex virüs–1 ile ilişkili limbik ensefalit: olgu sunumu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 73-76
Case Report
A case of splenic infarct due to brucellosis
Bruselloza bağlı dalak infarktı gelişen olgu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 77-80
Case Report
Spontaneous conversion from Graves’ disease to Hashimoto’s thyroiditis: a case report
Graves hastalığından Hashimoto tiroiditine spontan dönüşüm: olgu sunumu
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 81-84
Case Report
Colonic perforation due to the migration of an intrauterine device (IUD): surgical management for acute abdomen
Rahim içi araç (RİA) migrasyonuna bağlı kolon perforasyonu: akut abdomenin cerrahi yönetimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 85-88