ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: treatment


Research Article
Availability of Non-Ionizing Radiation Applications to Dispose Coronavirus from Foods and a Research on Creating Awareness in Protection from Coronavirus (COVID-19)
Koronavirüsü Gıdalardan Bertaraf Etmek İçin İyonize Olmayan Radyasyon Uygulamalarının Kullanılabilirliği ve Koronavirüsten Korunma Konusunda Bilinçlendirme Araştırması (COVID-19)
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 299-305
Research Article
The evaluation of diagnosis and treatment of the patients who referred to the pain clinic
Algoloji kliniğine başvuran hastaların tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 159-164
Case Report
Peritonitis due to carbapenem resistant, multidrug resistant Acinetobacter baumannii in a patient with continuous ambulatory peritoneal dialysis following the polymicrobial infective endocarditis
Sürekli ayaktan periton diyalizi hastasında polimicrobiyal infektif endokarditi takiben gelişen karbapeneme dirençli, çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii’ye bağlı olarak gelişen peritonit
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 621-625
Review
An interesting hormon and interesting disease: hyperprolactinemia and prolactinoma
İlginç bir hormon ilginç bir hastalık: hiperprolaktinemi ve prolaktinoma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 561-576
Research Article
Mid-long term follow-up of endovascularly treated intracranial aneurysms
Endovasküler yolla tedavi edilmiş serebral anevrizmaların orta-uzun dönem takibi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 94-100
Research Article
Treatment results of chronic delta hepatitis patients
Kronik delta hepatitli hastalarımızın tedavi sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 1, pp. 73-77
Research Article
Endoscopic treatment of chronic pancreatitis: single center results
Kronik pankreatit’te endoskopik tedavi: tek merkez sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 343-347
Review
Hyponatremia management in the light of current guidelines
Güncel kılavuzlar ışığında hiponatremi yönetimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 68-72
Case Report
Bilateral epidural hematoma: a case report
Bilateral epidural hematom: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 207-209
Case Report
A case of oropharyngeal tularemia
Orofaringeal tularemi olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 47-50
Case Report
Neurobrucellosis
Nörobruselloz
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 39-41
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.