ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Peritonitis due to carbapenem resistant, multidrug resistant Acinetobacter baumannii in a patient with continuous ambulatory peritoneal dialysis following the polymicrobial infective endocarditis
Sürekli ayaktan periton diyalizi hastasında polimicrobiyal infektif endokarditi takiben gelişen karbapeneme dirençli, çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii’ye bağlı olarak gelişen peritonit

Pınar Gürkaynak 1, Salih Cesur 1 * , Şerife Altun Demircan 1, Şükran Sevim 1, Çiğdem Ataman Hatipoğlu 1, Sami Kınıklı 1, Gül Gürsoy 2

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 621-625

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.497912

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Carbapenems resistant, multi drug resistant Acinetobacter baumannii (A.baumannii) infections are important health-care-associated infections and cause mortality and morbidity.
Peritonitis due to multidrug resistant A.baumannii is rarely reported. Treatment of peritonitis due to multidrug resistant A.baumannii is difficult. In this article, peritonitis due to A.baumannii following the polymicrobial infective endocarditis in a female patient who underwent peritoneal dialysis due to chronic renal insufficiency at the age of 60 years has been reported and the literature has been reviewed.

Öz

Karbapeneme dirençli, çoklu ilaca diençli Acinetobacter baumannii (A.baumannii) infeksiyonları sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonların önemli bir etkeni olup, mortalite ve morbidite nedenidir.
Çoklu ilaca dirençli A.baumannii’ye bağlı peritonit nadiren bildirilmektedir. Çoklu ilaca dirençli A.baumannii’ye bağlı olarak gelişen peritoniterin tedavisi güçtür.Bu yazıda, 60 yaşında kronik böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalizi uygulanan bir kadın hastada polimikrobiyal infektif endokarditi takiben A.baumannii’ye bağlı olarak gelişen ve mortal seyreden peritonit bildirilmiş ve literatür gözden geçirilmiştir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.