ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2019, Volume 11, Issue 4

Research Article
Comparison of Lichtenstein and total extraperitoneal laparoscopic hernia repair (TEP) methods in inguinal hernias
İnguinal hernilerde Lichtenstein ve total ekstraperitoneal laparoskopik fıtık onarımı (TEP) yöntemlerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 366-371
Research Article
Relationship between QT dispersion and biochemical parameters in Behçet’s disease
Behçet hastalarında QT dispersiyonunun biyokimyasal parametreler ile ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 372-377
Research Article
The relationship between short term fasting and oxidative stress in pediatric emergency patients
Acil servise başvuran çocuk hastalarda kısa süreli açlık ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 378-382
Research Article
Partial excision of the nidus of an atypical cancellous osteoid osteoma by use of a bone marrow biopsy needle under fluoroscopic guidance
Atipik kansellöz osteoid osteomada floroskopi kılavuzluğunda kemik iliği biyopsi iğnesi ile nidusun kısmi eksizyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 383-389
Research Article
Correlations between estimating GFR methods and oncological outcomes during cancer chemotherapy
Kanser kemoterapisi alan hastalarda tahmini GFR ölçüm metodlarının korelasyonu ve onkolojik sonuçlar ile ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 390-395
Research Article
Evaluation of thiol-disulphide homeostasis in patients with chronic hepatitis B
Kronik hepatit B hastalarında tiyol-disülfid hemostazının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 396-403
Research Article
Can we use neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio as a potential biomarker for acute cholecystitis?
Nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranını akut kolesistit için potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanabilir miyiz?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 404-408
Research Article
Radiologic-pathologic correlations of biopsies of BIRADS III breast lesions performed under guidance of ultrasonography
BIRADS III meme lezyonlarına ultrasonografi eşliğinde yapılan biyopsilerde radyolojik patolojik korelasyon
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 409-414
Research Article
Seroprevalence of toxoplasma antibody in pregnant women: Should we screen?
Gebelerde toksoplazma antikor seroprevalansı: Tarama yapalım mı?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 415-421
Research Article
Carbapenem resistance rates in Gram-negative bacteria in nosocomial infections: A retrospective study from a tertiary hospital
Nozokomiyal infeksiyon etkeni Gram negatif bakterilerde karbapenem direnç oranları: Üçüncü basamak bir hastaneden retrospektif bir çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 422-426
Research Article
Assesment of etiological factors of pterygium cases in Van Region (etiological factors in pterygium)
Van Bölgesindeki pterjium vakalarinda etiyolojik faktörlerin değerlendirilmesi (pterjiumda etiyolojik faktörler)
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 427-432
Research Article
Anesthesia type have the effect of extremity length award in patients with total hip artroplasty?
Total kalça protezi uygulanmış hastalarda anestezi tipinin ekstremite uzunluk farkına etkisi var mı?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 433-438
Research Article
Posterior circulation stroke and rehabilitation: experiences in a rehabilitation clinic
Posterior dolaşım kaynaklı inme ve rehabilitasyonu: bir rehabilitasyon kliniğinin deneyimleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 439-445
Research Article
Incidence and distribution of congenital heart disease in the neonatal intensive care unit: A single center experience
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde doğumsal kalp hastalığı sıklık ve dağılımı: Tek merkez deneyimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 446-449
Research Article
The demographic and clinicopathological features of salivary gland tumors in Turkey
Türkiye’de tükürük bezi tümörlerinin demografik ve klinikopatolojik özellikleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 450-455
Research Article
The evaluation of knowledge, attitude, and behavior of Human Papilloma Virus extraction and cervical cancer of women patients who applied to family medicine policlinic
Aile hekimliği polikliniğine başvuran kadın hastaların Human Papilloma Virüs aşılaması ve serviks kanseri hakkında bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 456-460
Research Article
Evaluation of fetal nasal bone length during 18+0-23+6 gestational weeks
18+0-23+6. gebelik haftalarında fetal nazal kemik uzunluğunun değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 461-467
Research Article
Turkish orthopedists do not use anesthetics methods always for reduction of Colles fractures
Türk ortopedistler Colles kırığı redüksiyonunda her zaman anestezik yöntem tercih etmezler
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 468-471
Research Article
Physicians’ awareness and knowledge of medication-related osteonecrosis of the jaw
Hekimlerin ilaç kullanımına bağlı çene osteonekrozu ile ilgili farkındalık ve bilgi düzeyleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 472-476
Research Article
Assessment of the risk factors of recurrent lower extremity cellulits and the effect of clinical and laboratory findings on treatment response
Rekürren alt ekstremite selülitlerinde risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve laboratuvar ile klinik bulguların tedavi yanıtına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 477-483
Research Article
Common Venous Variations on Abdominal Multislice Computed Tomography
Abdominal Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Saptanan Venöz Varyasyonlar
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 484-489
Research Article
P53, HER2/neu, Bcl-2 and PCNA overexpression in ductal carcinoma in situ lesions of the breast and their role in progression to invasive carcinoma
Memenin duktal karsinoma in situ lezyonlarında P53, HER2/neu, Bcl-2 ve PCNA ekspresyonu ve bunların invaziv karsinoma progresyonda rolleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 490-496
Research Article
Serotyping strains of Haemophilus influenzae isolated from clinical specimens and investigating their susceptibilities towards certain antimicrobials
Klinik örneklerden izole edilen Haemophilus influenzae suşlarının serotiplendirilmesi ve bazı antimikrobiyallere duyarlılık durumlarının araştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 497-503
Research Article
Approach to foreign bodies in the upper Gastrointestinal system
Üst Gastrointestinal sistemdeki yabancı cisimlere yaklaşım
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 504-508
Research Article
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 509-516
Research Article
Artificial intelligence and machine learning in orthodontics
Ortodontide yapay zeka ve makine öğrenimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 517-523
Research Article
The prevalence of HBsAg / HCV in Aksaray province, demographic data of patients with HCV and the rates of access to new treatments
Aksaray ilindeki HBsAg/HCV prevalansı, HCV’li hastaların demografik verileri ve yeni tedavilere ulaşım oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 524-528
Research Article
The comparison of the effects of ketamine and tramadol on postoperative catheter-related bladder discomfort
Ketamin ve tramadolün postoperatif kateter kaynaklı mesane rahatsızlığı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 529-534
Research Article
Effects of fatty filtration at the pediatric liver hemodynamic changes evaluated by Doppler ultrasonography
Çocukluk dönemi karaciğer yağlanmasındaki hemodinamik değişikliklerin Doppler sonografi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 535-541
Research Article
Vitamin D levels in Children with Gastrointestinal System Disorders
Çocukluk çağı gastrointestinal sistem hastalıklarında D vitamini düzeyleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 542-547
Research Article
Can individuals with metabolic syndrome meet their recommended daily nutrients?
Metabolik sendromlu bireyler günlük besin ögesi gereksinimlerini karşılayabiliyor mu?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 548-554
Research Article
Comparison of pre-operative inflammation parameters of adenomyosis and leiomyoma patients after hysterectomy
Histerektomi sonrası adenomyozis ve leiomyoma tanıları alan hastaların pre-operatif inflamasyon parametrelerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 555-560
Review
An interesting hormon and interesting disease: hyperprolactinemia and prolactinoma
İlginç bir hormon ilginç bir hastalık: hiperprolaktinemi ve prolaktinoma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 561-576
Review
Management of hepatitis C patients with kidney failure
Renal yetmezlikli hepatit C hastalarının yönetimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 577-584
Review
Neurodevelopmental disorders and empathy
Nörogelişimsel bozukluklar ve empati
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 585-595
Review
Using of piezoelectric surgical instruments in oral and maxillofacial surgery
Ağız, diş ve çene cerrahisinde piezoelektrik cerrahi aletlerinin kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 596-601
Case Report
Pacemaker and pacemaker lead infections due to Ochrobactrum anthropi: a case report
Ochrobactrum anthropi’ye bağlı olarak gelişen pacemaker ve pacemaker kablosu enfeksiyonu: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 602-605
Case Report
Metastasis of lung cancer in jugular foramen: a case report
Jugular foramende akciğer kanseri metastazı: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 606-609
Case Report
Open angle glaucoma in a patient with relapsing polychondritis
Tekrarlayan polikondritli bir hastada açık açılı glokom varlığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 610-614
Case Report
Forgotten vaginal bees wax contraceptive insert in a 96 year-old woman presenting with tenesmus: a case report
Tenesmus ile başvuran 96 yaşındaki bir kadında saptanan, unutulmuş vajinal kontrasepsiyon amaçlı balmumu insert: bir olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 615-617
Case Report
Inappropriate sexual behaviors and Mirtazapine treatment in Autism Spectrum Disorders: A case report
Otizmde Spektrum Bozukluklarında uygunsuz cinsel davranışlar ve Mirtazapin tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 618-620
Case Report
Peritonitis due to carbapenem resistant, multidrug resistant Acinetobacter baumannii in a patient with continuous ambulatory peritoneal dialysis following the polymicrobial infective endocarditis
Sürekli ayaktan periton diyalizi hastasında polimicrobiyal infektif endokarditi takiben gelişen karbapeneme dirençli, çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii’ye bağlı olarak gelişen peritonit
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 621-625
Case Report
A rare case of primary extra-osseous Ewing’s sarcoma presenting in the posterior neck
Ensede Nadir Görülen Ekstraosseöz Ewing Sarkomu Olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 626-630
Case Report
A case with Turner syndrome and alopecia areata
Turner sendromu ve alopesi universalis birlikteliği: 45,X/ 46,X,i(X)(q10) karyotipli bir olgu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 631-633
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.