ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: infection


Research Article
Is mean platelet volume a helpful parameter in diagnosing periprosthetic joint infection?
Ortalama trombosit hacmi periprostetik eklem enfeksiyonunun tanısında faydalı bir parametre midir?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 313-320
Research Article
The relationship between interleukin-6 and epileptic seizure
İnterlökin-6 düzeyinin epileptik nöbet ile ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 225-232
Research Article
Assessment of nosocomial infection, hand hygiene and medical waste trainings for caregivers and cleaning staff in the university hospital
Üniversite hastanesinde hasta bakıcı ve temizlik personellerine yönelik hastane enfeksiyonu, el hijyeni ve tıbbi atık eğitimlerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 89-95
Case Report
Pacemaker and pacemaker lead infections due to Ochrobactrum anthropi: a case report
Ochrobactrum anthropi’ye bağlı olarak gelişen pacemaker ve pacemaker kablosu enfeksiyonu: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 602-605
Research Article
Investigation of infections after renal transplantation
Böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların irdelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 288-293
Research Article
Etiological evaluation of the extremely elevated erythrocyte sedimentation rate in adults
Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ile başvuran yetişkin hastalarda etiyolojik değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 119-124
Research Article
Wound infections after orthopedic surgery: distribution and resistance situations of microorganisms
Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 492-497
Research Article
Assessment of knowledge levels of health care professionals working at intensive care units about infection control measures
Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 289-296
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176
Case Report
An overlap of urinary tract infection case in patients with cirrhosis looks as if crimean congo hemorrhagic fever
Kırım kongo kanamalı ateşi ile karışan üriner sistem infeksiyonu olan siroz olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 95-97
Research Article
Retrospective evaluation of T-Spot. TB test results that sent to our tuberculosis laboratory
Tüberküloz laboratuvarımıza gönderilen T-Spot. TB test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 24-27
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.