ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: child


Case Report
An unusual cause of acute abdomen in children: Mesenteric pseudocyst in the ileum
Çocuklarda nadir bir akut batın sebebi: İleumda mezenterik psödokist
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 275-278
Research Article
The effects of breastfeeding time and feeding habits on primary malnutrition development in 9 months-4 years old children
9 ay-4 yaş çocuklarda anne sütü alım süresinin ve beslenme alışkanlıklarının primer malnütrisyon gelişimi üzerine etkileri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 233-240
Research Article
Vitamin D levels in Children with Gastrointestinal System Disorders
Çocukluk çağı gastrointestinal sistem hastalıklarında D vitamini düzeyleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 542-547
Research Article
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 509-516
Research Article
The retrospective evaluation of patients diagnosed with acute immune thrombocytopenic purpura and comparison of treatments of high-dose methylprednisolone and intravenous immunoglobulin
Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 303-308
Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Research Article
Assessment of dental health check-ups in Turkey between 0-14 years of age in 2014
Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 148-154
Letter
Active particiation of university students in defending rights of children
Çocukların haklarını savunmada üniversite öğrencilerinin aktif katılımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 537-541
Research Article
Phenotypic and radiological evaluation of neurofibromatosis type 1 patients
Nörofibromatozis tip 1 hastalarının radyolojik ve fenotopik değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 413-416
Research Article
Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma
Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 403-406
Research Article
Retrospective evaluation of cases of sexual abuse under 18 years old in Muğla
Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 135-141
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
Anogenital trauma in children
Çocuklarda anogenital travmalar
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 34-37
Review
Insidious danger in childhood era's: subclinical hypothyroidism
Çocukluk çağının gizli tehlikesi; subklinik hipotiroidi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 34-38
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.