ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: child


Case Report
An unusual cause of acute abdomen in children: Mesenteric pseudocyst in the ileum
Çocuklarda nadir bir akut batın sebebi: İleumda mezenterik psödokist
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 275-278
Research Article
The effects of breastfeeding time and feeding habits on primary malnutrition development in 9 months-4 years old children
9 ay-4 yaş çocuklarda anne sütü alım süresinin ve beslenme alışkanlıklarının primer malnütrisyon gelişimi üzerine etkileri
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 233-240
Research Article
Vitamin D levels in Children with Gastrointestinal System Disorders
Çocukluk çağı gastrointestinal sistem hastalıklarında D vitamini düzeyleri
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 4, pp. 542-547
Research Article
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 4, pp. 509-516
Research Article
The retrospective evaluation of patients diagnosed with acute immune thrombocytopenic purpura and comparison of treatments of high-dose methylprednisolone and intravenous immunoglobulin
Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 3, pp. 303-308
Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Research Article
Assessment of dental health check-ups in Turkey between 0-14 years of age in 2014
Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 2, pp. 148-154
Letter
Active particiation of university students in defending rights of children
Çocukların haklarını savunmada üniversite öğrencilerinin aktif katılımı
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 4, pp. 537-541
Research Article
Phenotypic and radiological evaluation of neurofibromatosis type 1 patients
Nörofibromatozis tip 1 hastalarının radyolojik ve fenotopik değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 4, pp. 413-416
Research Article
Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma
Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 4, pp. 403-406
Research Article
Retrospective evaluation of cases of sexual abuse under 18 years old in Muğla
Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 2, pp. 135-141
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
Anogenital trauma in children
Çocuklarda anogenital travmalar
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 34-37
Review
Insidious danger in childhood era's: subclinical hypothyroidism
Çocukluk çağının gizli tehlikesi; subklinik hipotiroidi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 9, Issue 1, pp. 34-38