ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma
Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi

Mehmet Yaşar Özkars 1, Serkan Kırık 2 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 403-406

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.378723

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: The alternative therapy methods that have been in use for thousands of years in the asthma and still used with
pharmacological treatments used in modern times. In this study, we aimed to investigate which products/materials
are used in Complementary and Alternative Therapy (CAT) in asthma treatment in our region.
Material and Method: 155 children (66 female, 89 male) who were admitted to the Pediatric Allergy Clinic were
enrolled in this study. Mothers of children with asthma were asked whether they used CAT methods for their child.
In addition, the education level of the mothers and income rate of the family were also determined by questions.
Results: The educational status of the mothers of 35 patients who did not use CAT; 28,6% primary school and
42,9% mothers were university graduates. The educational status of mother of 120 patients using CAT; 35% of
mothers were primary school and 25% of mothers were college graduates. Family income status of 35 patients not
using CAT; 17,1% were low, 14,3% were middle and 68,6% were high income. When the family income status of
120 patients using CAT is examined; 10% patients were low, 15% were middle, and 75% had upper income levels.
No statistically significant difference was found between mother education level or family income level and the use
of CAT methods in asthma. The most commonly used method of CAT was honey. Then molasses, goat horn, molasses,
cucumber oil, olive oil, mint and lemon were coming in order.
Conclusion: As with all other chronic diseases in asthma, the use of CAT still used widespread worldwide. For this
reason, we think that physicians need to research and learn more about TAT applications.

Öz

Amaç: Astım tedavisinde binlerce yıldır kullanılmakta olan tedaviler, modern çağda kullanılan farmakolojik tedavilerle birlikte kullanılmaya devam etmektedir. Amacımız bölgemizde astım tedavisinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavide (TAT) nelerin kullanılmakta olduğunu araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Çocuk Alerji Polikliniğine gelen 155 (Kadın 66, Erkek 89) astımlı hastada yapılmıştır. Astımlı hastaların annelerine TAT yöntemleri kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Ayrıca annelerin eğitim durumu ve ailenin gelir düzeyi de sorularla tespit edilmiştir.
Bulgular: Hastalarımızın 120’si astım tedavisinde TAT yöntemleri kullanırken 35 hastamız TAT yöntemlerini kullanmamaktaydı. TAT kullanmayan 35 hastanın annesinin eğitim durumu; %28,6 ilkokul ve %42,9 anne ise üniversite mezunu idi. TAT kullanan 120 hastanın annesinin eğitim durumu; %35 anne ilkokul ve %25 anne de üniversite mezunu idi. TAT kullanmayan 35 hastanın aile gelir durumu; %17,1 hasta düşük, %14,3 hasta orta ve %68,6 hasta üst gelir düzeyine sahipti. TAT kullanan 120 hastanın aile gelir durumu incelendiğinde; %10 hasta düşük, %15 hasta orta ve %75 hasta üst gelir düzeyine sahipti. Anne eğitim durumu veya aile gelir düzeyi ile astımda TAT yöntemleri kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi. En fazla kullanılan TAT yöntemi baldı. Sonra sırasıyla pekmez, keçi boynozu, andız pekmezi, çörekotu yağı, zeytin yağı, nane ve limon gelmekteydi.
Sonuçlar: Astımda tüm diğer kronik hastalıklar gibi, dünya genelinde yaygın bir şekilde TAT kullanımı devam etmektedir. Bu nedenle biz hekimlerin TAT uygulamaları hakkında daha çok araştırma yapmaya ve bilgi edinmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

References

Citation