ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2018, Volume 10, Issue 4

Research Article
Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma
Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 403-406
Research Article
The role of cardiac diseases and smoking in stroke patients who developed need for intensive care during follow-up in inpatient
Yataklı serviste takip edilirken yoğun bakım ihtiyacı gelişen inme hastalarında kalp hastalıkları ve sigara içiminin rolü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 407-412
Research Article
Phenotypic and radiological evaluation of neurofibromatosis type 1 patients
Nörofibromatozis tip 1 hastalarının radyolojik ve fenotopik değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 413-416
Research Article
Analysis of endosonographed upper gastrointestinal intramural-submucosal lesions with surgical and needle aspiration biopsy data by pathological results: 6 year assessment
Endosonografi yapılan üst gastrointestinal intramural-submukozal lezyonların cerrahi ve iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 417-422
Research Article
The effect of the surgical method on the number of disected lymph nodes in colorectal cancer surgery
Cerrahi yöntemin kolorektal kanser cerrahisinde diseke edilen lenf nodu özellikleri üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 423-426
Research Article
The effect of tonsillectomy and adenoidectomy on enuresis nocturna in pediatric patients
Tonsillektomi ve adenoidektominin pediatrik hastalarda enürezis nokturna üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 427-430
Research Article
Evaluation of basal immature reticulocyte fraction (IRF) level and IRF response to iron therapy in patients with newly diagnosed iron deficiency anemia
Yeni tanı demir eksikliği anemisi olan hastalarda bazal immatür retikulosit fraksiyonu (IRF) düzeyi ve demir tedavisine IRF yanıtının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 431-435
Research Article
The strong relationship between disease severity and thiol-disulphide homeostasis in patients with restless legs syndrome
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda hastalık şiddeti ve tiyol-disülfid homeostazı arasındaki güçlü ilişki
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 436-443
Research Article
A multi-purpose system for corneal astigmatic marking
Korneal astigmatik işaretleme için çok amaçlı bir sistem
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 444-448
Research Article
Efficiency of endovascular stenting in the treatment of malignancy related vena cava superior syndrome: single center experience
Malignite ilişkili vena kava superior sendromunun tedavisinde stent uygulanmasının etkinliği: tek merkez deneyimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 449-453
Research Article
Prevalence and current management of perianal diseases in patients with acute leukemia
Akut lösemili hastalarda perianal hastalıkların prevalansı ve güncel yönetimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 454-459
Research Article
Dose oxidative stress increase during short term sleep deprivation in children patients?
Kısa süre uykusuz bırakılan çocuk hastalarda oksidatif stres düzeyi artıyor mu?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 460-464
Research Article
Is there a relationship between migraine disease and the skull base angles?
Migren hastalığı ile kafa tabanı açıları arasında bir ilişki var mı?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 465-470
Research Article
The effect of intravitreal ranibizumab on optic nerve by pattern VEP test evaluation
İntravitreal ranibizumab enjeksiyonunun optik sinir üzerine etkisinin patern VEP testi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 471-475
Research Article
Rare squamous cell carcinoma variants of the larynx: 7 years experience of one center
Larinksin az görülen skuamöz hücreli karsinom varyantları: tek merkeze ait 7 yıllık deneyim
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 476-482
Research Article
The importance of computerized tomographic urography in evaluation of the patients with hematuria
Hematürili hastaların değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografik ürografinin yeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 483-491
Research Article
Wound infections after orthopedic surgery: distribution and resistance situations of microorganisms
Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 492-497
Research Article
Plasma visfatin concentrations in hypothyroid patients and its relationship with thyroid autoimmunity and atherosclerosis
Hipotiroid hastalarda plazma visfatin konsantrasyonlarının tiroid otoimmünitesi ve ateroskleroz ile ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 498-505
Research Article
Long term follow-up of non functional adrenal incidentalomas in size: a single center experience
Non-fonksiyone adrenal insidentalomalı hastalarda uzun dönem kitle boyut takibi: tek merkez sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 506-510
Research Article
Comparison of levetiracetam or zonicamide additional treatments in partial epilepsy diseases which karbamazepine monotherapy is not responded
Karbamazepin monoterapisine yanıt alınamayan parsiyel epilepsi hastalarında levetiracetam veya zonisamid ek tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 511-515
Research Article
Evaluation of procalcitonin levels in nephropathic and non- nephropathic diabetic patients
Nefropatisi olan ve olmayan diyabetli hastalarda prokalsitonin düzeylerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 516-522
Review
Invasive cancers of the oral cavity: review
Oral kavitede görülen invaziv kanserler: derleme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 523-529
Case Report
Imaging findings of multiple abscess foci in the liver and splenic which cat scratch disease with presenting
Karaciğer ve dalakta multipl apse odakları ile prezente olan kedi tırmığı hastalığının görüntüleme bulguları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 530-533
Case Report
A rare cause of acute cholecystitis: ascariasis
Nadir görülen bir akut kolesistit nedeni: askariyazis
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 534-536
Letter
Active particiation of university students in defending rights of children
Çocukların haklarını savunmada üniversite öğrencilerinin aktif katılımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 537-541
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.