ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Can individuals with metabolic syndrome meet their recommended daily nutrients?
Metabolik sendromlu bireyler günlük besin ögesi gereksinimlerini karşılayabiliyor mu?

Fatma Nişancı kılınç 1, Biriz Çakır 1 * , Merve Ekici 1, Ahmet Temizhan 2

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 548-554

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.553694

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: This study was carried out to determine nutrition status, habits and the level of meeting daily nutrient requirements of individuals with metabolic syndrome.
Material and Methods: This study was conducted on 113 individuals, over 19 years old, with metabolic syndrome according to International Diabetes Federation criteria. Height, body weight, waist circumference were measured, body mass indexes were calculated, demographic characters, nutrition habits and food consumption status were asked and compared recommended values. All data was evaluated by using Nutrition Information System and Statistical Package for the Social Sciences 21.0 for Windows.
Results: In this study, 71.7% of the individuals were women, mean age was 47.54+10.14 years, 53.1% of them graduated from primary school, 2.6% were overweight, 71.7% were obese and 25.7% were morbid obese. Men had 2524.1±890.5 kcal/day energy, 52.9% of men met vitamin A, 35.3% of them met vitamin C, 35.3% of them met calcium and magnesium intake; women had 1999.0±615.9 kcal/day energy, 37.8% of them met energy from the protein, 33.3% of them met the vitamin B6, 11.1% of them met calcium, 44.4% of them met iron, 17.8% of them met magnesium intake according to the recommended values for Turkey.
Conclusion: It was determined that vitamin C intake in men, the energy ratio from protein, vitamin B6 and iron intake in women, and fiber, calcium and magnesium intake in both genders were low and the number of individuals meeting the recommended intake levels was low (<50%).

Öz

Amaç: Bu çalışma, metabolik sendromlu bireylerin beslenme alışkanlıkları, besin tüketimleri ve günlük besin ögesi gereksinimlerinin karşılanma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma, 19 yaş üstü, Uluslararası Diyabet Federasyonu kriterlerine göre metabolik sendrom tanısı almış 113 bireyde yürütülmüştür. Bireylerin boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, bel çevreleri ölçülmüş, beden kütle indeksleri hesaplanmış, demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ile besin tüketim durumları sorgulanmış, elde edilen veriler önerilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS) ve SPSS 21.0 programı kullanılmıştır.
Bulgular: Bireylerin %71,7’si kadın, yaş ortalaması 47,54+10,14 yıl, %53,1’i ilköğretim mezunu olup %2,6’sı fazla kilolu, %71,7’si obez ve %25,7’si morbid obezdir. Erkeklerin diyetle 2524,1±890,5 kkal/gün enerji aldıkları, %52,9’nun A vitamini, %35,3’nün C vitamini, %35,3’nün kalsiyum ve magnezyum; kadınların ise 1999,0±615,9 kkal/gün enerji aldıkları, %37,8’inin proteinden gelen enerji oranı, %33,3’nün B6 vitamini, %11,1’inin kalsiyum, %44,4’nün demir, %17,8’nin magnezyum alımlarının önerilen miktarları karşıladığı görülmüştür.
Sonuçlar: Bu çalışmada, erkeklerde C vitamini, kadınlarda proteinden gelen enerji oranı, B6 vitamini ve demir, her iki cinsiyette ise posa, kalsiyum ve magnezyum alımının düşük olduğu, önerilen alım düzeylerini karşılayan birey sayısının düşük oranda olduğu (<%50) belirlenmiştir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.