ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: anxiety


Research Article
Uncertainty intolerance, worry, and cognitive test anxiety in university students
Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 262-268
Research Article
The effect of anxiety on postoperative pain expectation and opioid consumption in modified radical mastectomy operations
Modifiye radikal mastektomi operasyonlarında anksiyetenin postoperatif ağrı beklentisi ve opioid tüketimi üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 136-142
Research Article
Measurement of quality of life, depression and anxiety symptoms inchronic venous insufficiency
Kronik venöz yetmezlikte yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete belirtilerinin ölçümü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 38-44
Research Article
EEffect of chronic otitis media on anxiety/depression in adults
Erişkinlerde kronik otitis medianın anksiyete/depresyon üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 61-65