ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: platelet


Research Article
Is mean platelet volume a helpful parameter in diagnosing periprosthetic joint infection?
Ortalama trombosit hacmi periprostetik eklem enfeksiyonunun tanısında faydalı bir parametre midir?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 313-320
Correction
New predictive parameters of PFAPA syndrome: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
PFAPA sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 69-72
Research Article
Comparison of pre-operative inflammation parameters of adenomyosis and leiomyoma patients after hysterectomy
Histerektomi sonrası adenomyozis ve leiomyoma tanıları alan hastaların pre-operatif inflamasyon parametrelerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 555-560
Research Article
Can we use neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio as a potential biomarker for acute cholecystitis?
Nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranını akut kolesistit için potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanabilir miyiz?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 404-408
Research Article
New predictive parameters of Pfapa syndrome: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
Pfapa sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 231-234
Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Research Article
Evaluation of neutrophil / lymphocyte ratio and platelet indexes in endometrium cancer
Endometrium kanserinde nötrofil/lenfosit oranının ve platelet endekslerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 307-311
Research Article
Is there any relation between intrauterine growth restriction and platelet distribution width (PDW), platelet crit (PCT), mean platelet volume (MPV)? A prospective study
İntrauterin gelişme geriliği ile trombosit dağılım genişliği (PDW), platelet crit (PCT), ortalama trombosit hacmi (MPV) arasında bir ilişki var mı? Prospektif bir çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 51-56
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.