ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2020, Volume 12, Issue 1

Research Article
Evaluation of complementary feeding knowledge and behavior of mothers with children between four-twenty four months
Dört-yirmi dört ay arası çocuğu olan annelerin tamamlayıcı beslenme ile ilgili bilgi düzeyi ve davranışlarının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 1-6
Research Article
The retrospective analysis of periampullary region tumors
Periampüller bölge tümörlerinin retrospektif analizi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 7-16
Research Article
Sexual experiences of patients with bowel stoma: qualitative study
Bağırsak stoması olan hastaların cinsel deneyimleri: nitel çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 17-23
Research Article
Evaluation of gamma glutamyl transferase enzyme level in intensive care patients with sepsis related kidney function disturbance
Sepsis ile ilişkili böbrek fonksiyon bozukluğu olan yoğun bakım hastalarında serum gama glutamil transferaz enzim düzeyinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 24-28
Research Article
Determination of normal values of thymus tissue using neonatal sonography
Neonatal sonografi ile normal timus dokusu değerlerinin belirlenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 29-33
Research Article
Kinesiotaping in the management of carpal tunnel syndrome
Karpal tünel sendromu yönetiminde kinezyobantlama
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 34-39
Research Article
Evaluation of parents’ satisfaction, loyalty and trust levels who apply to tertiary pediatric hospital
Üçüncü basamak çocuk hastanesine başvuran ebeveynlerin memnuniyet, bağlılık ve güven düzeylerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 40-44
Research Article
Blade type nails cause more varus collapse than screw type nails in the treatment of elderly trochanteric fractures
Yaşlı hastalarda trokanterik kırıkların tedavisinde bıçak tipi çiviler vida tipi çivilere göre daha fazla varus kollapsa neden olur
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 45-51
Case Report
Gastric glomus tumor
Gastrik glomus tümörü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 52-56
Case Report
Rhinolith in case of chronic recurrent sinusitis: case report
Kronik rekürrent sinüzitli olguda rinolit: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 57-60
Research Article
Evaluation of the success of supraclavicular blockade performed under general anesthesia in arthroscopic surgery of the shoulder by using Perfusion Index
Artroskopik omuz cerrahisinde genel anestezi altında yapılan supraklaviküler blokajın başarısının Perfüzyon İndeksi kullanılarak değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 61-68
Correction
New predictive parameters of PFAPA syndrome: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
PFAPA sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 69-72
Case Report
A case with tuberculosis of parotid gland
Parotis bezi tüberkülozu olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 73-77
Research Article
Demographic characteristics and recombinant tissue plasminogen activator treatment in patients with acute ischemic stroke
Akut iskemik inme hastalarının demografik özellikleri ve rekombinant doku plazminojen aktivatörü tedavisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 78-83
Case Report
Synovial sarcoma of the neck
Boyunda görülen sinoviyal sarkom olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 84-88
Research Article
Assessment of nosocomial infection, hand hygiene and medical waste trainings for caregivers and cleaning staff in the university hospital
Üniversite hastanesinde hasta bakıcı ve temizlik personellerine yönelik hastane enfeksiyonu, el hijyeni ve tıbbi atık eğitimlerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 89-95
Research Article
Comparison of the effects of interscalene, supraclavicular and infraclavicular peripheral nerve blockades on perfusion index
Interskalen, supraklaviküler ve infraklaviküler periferik sinir blokajlarının perfüzyon indeksi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 96-102
Research Article
Results of patients who underwent transcatheter aortic valve implantation: 2 years experience of a tertiary center
Transkateter aort kapak implantasyonu yapılan hastaların sonuçları: Tersiyer bir merkezin 2 yıllık deneyimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 103-112
Research Article
Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcare workers
Mevsimsel grip aşısı kapsama oranları: sağlık çalışanları arasında çok merkezli kesitsel bir çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 113-119
Case Report
Hashimoto’s disease, which is associated with thyroid ophthalmopathy: a case report
Tiroid oftalmopatisi ile ilişkili Hashimoto hastalığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 120-123
Research Article
Does vitamin D level affect insulin resistance?
D vitamini düzeyi insülin direncini etkiler mi?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 124-130
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.