ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Evaluation of gamma glutamyl transferase enzyme level in intensive care patients with sepsis related kidney function disturbance
Sepsis ile ilişkili böbrek fonksiyon bozukluğu olan yoğun bakım hastalarında serum gama glutamil transferaz enzim düzeyinin değerlendirilmesi

Hamit Yıldız 1 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 1, pp. 24-28

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.621138

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the relationship between serum gamma glutamyl transferase enzyme level and early diagnosis of acute renal injury due to sepsis in intensive care units.
Material and Methods: A total of 251 subjects were included in this retrospective study. 134 patients with sepsis-induced acute kidney injury were included in group 1 and 117 healthy volunteers in group 2.
Results: Serum gamma glutamyl transferase enzyme levels was found higher in patients with sepsis-induced acute renal injury than healthy volunteers. There was no significant difference between the groups according to Acute Kidney Injury Network (AKIN) staging (p=0.09).
Conclusion: High serum gamma glutamyl transferase enzyme levels may be used in early detection of acute renal injury in patients with sepsis.

Öz

Amaç: Yoğun bakımlarda sık görülen sepsise bağlı akut böbrek hasarının erken tanısında serum gama glutamil transferaz enzim düzeyinin ilişkisi tespit etmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya toplam 251 adet denek alındı. Sepsise bağlı akut böbrek hasarlı 134 hasta grup 1’e ve 117 adet sağlıklı gönüllü grup 2’ye alındı.
Bulgular: Serum gama glutamil transferaz enzim düzeyi sepsise bağlı akut böbrek hasarı gelişen hastalarda sağlıklı gönüllülere göre daha yüksek bulundu. Acute Kidney Injury Network (AKIN) evrelemesine göre gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0,09).
Sonuç: Sepsisli hastalarda serum gama glutamil transferaz enzim yüksekliği akut böbrek hasarının erken saptanmasında kullanılabilir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.