ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2019, Volume 11, Issue 3

Research Article
Analysis of colonoscopic polypectomy results in Aksaray region
Aksaray ilindeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarının analizi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 219-223
Research Article
Determination of S1 screw adjustment parameters using by 3D CT images in healthy subjects
Sağlıklı bireylerde 3D BT görüntüleme kullanılarak S1 vida parametrelerinin belirlenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 224-230
Research Article
New predictive parameters of Pfapa syndrome: neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio
Pfapa sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 231-234
Research Article
Evaluation of asymmethric dimethylarginine levels in Down syndrome patients with congenital heart disease
Konjenital kalp hastalığı bulunan Down sendromlu olguların asimetrik dimetilarjinin düzeylerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 235-238
Research Article
Evaluation of Antibiotic Use of Medical Students
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 239-243
Research Article
Chronic disease profiles of caregivers of geriatric patients and attitudes and behaviors to their chronic diseases
Geriatrik hastalara bakım verenlerin kendi kronik hastalık durumları ve hastalıklarına yönelik tutum ve davranışları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 244-251
Research Article
Serum levels of inhibitors of wingless / beta-catenin in patients with ankylosing spondylitis and the relationship with anti-tumour necrosis factor alpha treatments
Ankilozan spondilit hastalarında wingless / beta-katenin inhibitörlerinin serum düzeyi ve anti-tümör nekrozis faktör alfa tedavileri ile ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 252-258
Research Article
Approaching nicotine dependency and affecting factors in smoking cessation centers
Sigara bırakma merkezlerine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığına yaklaşım ve etkileyen faktörler
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 259-262
Research Article
Traditional methods used in the care of babies of mothers in Muğla province
Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 263-270
Research Article
Comparison of different teaching methods for tooth extraction
Farklı diş çekimi öğretim metodlarının karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 271-276
Research Article
Saphenofemoral region major superficial vein variations; evaluated by ultrasonography technique
Safenofemoral bileşke düzeyi major süperfisiyal ven varyasyonları; ultrasonografi yöntemi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 277-282
Research Article
Neuropathic pain knowledge of nurses
Hemşirelerin nöropatik ağrı bilgi düzeyi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 283-287
Research Article
Investigation of infections after renal transplantation
Böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların irdelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 288-293
Research Article
Evaluation of the relationship between family burden, family functioning and coping strategies in schizophrenia
Şizofrenide aile yükü, aile işlevleri ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 294-302
Research Article
The retrospective evaluation of patients diagnosed with acute immune thrombocytopenic purpura and comparison of treatments of high-dose methylprednisolone and intravenous immunoglobulin
Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 303-308
Research Article
Correlation between the fetal weight, placenta weight, amniotic fluid amount and the development of hypotension after spinal anesthesia for cesarean section patients
Sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası fetüs ağırlığı, plesenta ağırlığı, amniyon sıvı miktarı ve hipotansiyon gelişimi arasında korelasyon
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 309-314
Research Article
The evaluation of oxidative stress parameters in the benign prostatic hyperplasia, prostatitis and prostate cancer
Benign prostat hiperplazisi, prostatit ve prostat kanserinde oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 315-321
Research Article
Evaluation of nosocomial Crimean Congo hemorrhagic fever patients reported from Turkey
Türkiye’den bildirilen nozokomiyal Kırım Kongo kanamalı ateşi olgularının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 322-325
Research Article
Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness using optical coherence tomography in unilateral anisometropic amblyopic patients
Tek taraflı anizometropik ambliyopik hastalarda optik koherens tomografiyi kullanarak retina sinir lifi tabakası kalınlığının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 326-332
Review
Royal jelly: a natural therapeutic?
Arı sütü: doğal bir terapötik mi?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 333-341
Case Report
Neck trauma: migrate foreign body
Boyun travması: migrate yabancı cisim
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 342-344
Case Report
Intraabdominal abscess due to Candida glabrata: case report
Candida glabrata’ya bağlı gelişen intraabdominal apse: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 345-348
Case Report
Subconjunctival hemorrhage in Henoch-Schonlein purpura: a case report and literature review
Henoch-Schonlein purpurada subkonjonktival hemoraji: olgu sunumu ve literatür taraması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 349-352
Case Report
Laryngeal neuroendocrine carcinoma
Laringeal nöroendokrin karsinom
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 353-357
Case Report
Performing coronary artery bypass grafting with a giant left internal mammary artery; Using dilated internal mammary artery in a patient with aortic coarctation and concomitant coronary artery disease
Dev bir sol internal mammaryen ile koroner arter bypass greftleme; Eş zamanlı aort koarktasyonu ve koroner arter hastalığı olan hastada dilate internal mammaryen arter kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 358-360
Case Report
Neuro-behçet disease cases with parenchymal and non-parenchymal involvement
Parankimal ve non-parankimal tutulum gösteren nöro-behçet hastalığı olguları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 361-365
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.