ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Subconjunctival hemorrhage in Henoch-Schonlein purpura: a case report and literature review
Henoch-Schonlein purpurada subkonjonktival hemoraji: olgu sunumu ve literatür taraması

Yaprak Akbulut 1 * , Nesrin Büyüktortop 1, Cihat Şanlı 2, Erhan Yumuşak 1, Tevfik Oğurel 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 349-352

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.453297

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

We report a 5-year-old boy who presented with diffuse abdominal pain, non-thrombocytopenic purpuric skin rash, and bilateral multiple foci of subconjunctival hemorrhage in the inferior bulbar conjunctiva. The patient was diagnosed clinically with Henoch-Schonlein purpura (HSP), according to EULAR/PRINTO/PRES criteria.HSP is a leukocytoclastic small vessel vasculitis. Ocular involvement is very rare. Episcleritis, keratitis, uveitis, cystoid macular edema and cotton wool spots, central retinal artery occlusion, anterior ischemic optic neuropathy and subperiosteal hematoma were reported previously. Here, we present a case of bilateral subconjunctival hemorrhage in a child with HSP for the first time in the English literature.

Öz

Bu yazıda diffüz abdominal ağrı, trombositopenik olmayan purpurik deri döküntüsü ve inferior bulbar konjunktivada bilateral multipl subkonjonktival hemoraji ile başvuran 5 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya EULAR / PRINTO / PRES kriterlerine göre klinik olarak Henoch-Schonlein purpurası (HSP) ile tanısı konuldu. HSP bir lökositoklastik küçük damar vaskülitidir. Oküler tutulum çok nadirdir. Episklerit, keratit, üveit, kistoid maküla ödemi ve atılmış pamuk görünümü, santral retinal arter tıkanıklığı, ön iskemik optik nöropati ve subperiosteal hematom daha önce bildirilmiştir. Burada, İngilizce literatürde ilk kez HSP’li bir çocukta bilateral subkonjonktival hemoraji olgusunu sunuyoruz.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.