ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
The evaluation of oxidative stress parameters in the benign prostatic hyperplasia, prostatitis and prostate cancer
Benign prostat hiperplazisi, prostatit ve prostat kanserinde oksidatif stres parametrelerinin değerlendirilmesi

Aliseydi Bozkurt 1 * , Cebrail Gürsul 2, Merve Aydin 3, İlyas Sayar 4, Mehmet Karabakan 1, Aytekin Çikman 3

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 315-321

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.462457

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: Recently, oxidative stress has been well known that it has especially important a role in benign prostatic hyperplasia, prostatitis, and prostate cancer. The present study has planned to estimate parameters of the oxidative stress and the antioxidant status in patients with benign prostatic hyperplasia, prostatitis and prostate cancer.
Material and Method: For this aim totally fourty men with benign prostatic hyperplasia (n=14), prostatitis (n=15) and prostate cancer (n=11) without any other chronic disease, and who not use cigarettes and alcohol were subjected. Venous blood samples were taken. Thiobarbituric acid reaction (TBARS), total oxidant status (TOS), total antioxidant capacity (TAC), glutathione (GSH) levels, and catalase (CAT) activity in serum were assessed in patient with prostatitis, and prostate cancer compared to benign prostatic hyperplasia.
Results: It was viewed that GSH levels were significantly lower, TBARS and TOS levels were significantly higher in patients with of prostate cancer compared to benign prostatic hyperplasia. Also, GSH and CAT significant different was determined in prostatitis compared to BPH. Oxidative stress may be concluded in prostate cancer and prostatitis, proved via the higher TBARS levels and lower GSH levels.
Conclusion: The increased activity of antioxidant enzyme may be a compensatory regulation in response to oxidative stress.

Öz

Amaç: Son zamanlarda, oksidatif stresin iyi huylu prostat hiperplazisi, prostatit ve prostat kanserinde özellikle önemli bir rolü olduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışma benign prostat hiperplazisi, prostatit ve prostat kanseri olan hastalarda oksidatif stres ve antioksidan parametreleri değerlendirmeyi planlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla benign prostat hiperplazisi (n = 14), prostatit (n = 15) ve prostat kanseri (n=11) diğer kronik hastalığı olmayan, sigara ve alkol kullanmayan toplamda kırk erkek hasta değerlendirmeye alındı. Venöz kan örnekleri alındı. Prostatit ve prostat kanserli hastalarda tirobarbitürik asit reaksiyonu (TBARS), total oksidan durum (TOS), total antioksidan kapasite (TAC), glutatyon (GSH) düzeyleri ve katalaz (CAT) aktivitesi iyi huylu prostat hiperplazisine göre değerlendirildi.
Bulgular: GSH düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğu, TBARS ve TOS düzeylerinin benign prostat hiperplazisine göre prostat kanserli hastalarda anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, GSH ve CAT, BPH ile karşılaştırıldığında prostatitde önemli ölçüde farklı bulunmuştur. Oksidatif stres, daha yüksek TBARS seviyeleri ve daha düşük GSH seviyeleri ile prostat kanseri ve prostatit de görülebilir.
Sonuç: Antioksidan enzimin artan aktivitesi, oksidatif strese yanıt olarak telafi edici bir düzenleme olabilir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.