ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2018, Volume 10, Issue 3

Research Article
Frequency of incidental liver and renal masses accompanying adrenal incidentalomas
Adrenal insidentalomaya eşlik eden karaciğer ve renal kitlelerinin sıklığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 220-227
Research Article
The diagnostic value of cyclophilin A and VAP-1 in patients with suspected pulmonary embolism
Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda siklofilin A ve VAP-1’in tanısal değeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 228-233
Research Article
BK virus associated nephropathy after renal transplantation: a single center experience
Böbrek transplantasyonu sonrası nefropati ile ilişkili BK virüsü: tek merkez deneyimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 234-239
Research Article
Epidemiological and survival data of adult lymphoma patients: single centre experience
Erişkin lenfoma hastalarının epidemiyolojik ve sağkalım verileri: tek merkez deneyimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 240-246
Research Article
Investigation of cardiac markers cut off values in the diagnosis of acute coronary syndrome
Akut koroner sendrom tanısında kardiyak belirteçlerin kesme değerlerinin incelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 247-251
Research Article
Diagnostic value of haematological parameters in neonatal sepsis cases
Yenidoğan sepsis olgularında hematolojik parametrelerin tanısal değeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 252-262
Research Article
Comparison of cemented and uncemented hemiarthroplasty results in the treatment of comminuted displaced proximal humeral fractures
Parçalı proksimal humerus kırıklarının tedavisinde çimentolu ile çimentosuz hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 263-267
Research Article
Evaluation of hematological parameters in cases with premature adrenarche
Prematür adrenarşli olgularda hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 268-273
Research Article
Peripartum effect of meconium-stained amniotic fluid (MSAF) and relation to perinatal outcomes
Mekonyumla boyalı amnionun peripartum etkileri ve perinatal sonuçlarla ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 274-278
Research Article
Effect of H1 and H2 receptor antagonists on blood gas
H1 ve H2 reseptör antagonistlerinin kan gazı üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 279-283
Research Article
Seasonal characteristics and clinical treatment in the Guillaine-Barré syndrome 63 evaluation of the patient series
Guillain-Barré sendromunda mevsimsel özellikler ve klinik alt tiplerin 63 vakalık seride değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 284-288
Research Article
Assessment of knowledge levels of health care professionals working at intensive care units about infection control measures
Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 289-296
Research Article
Hepatitis B and hepatitis C infection prevalence in ankylosing spondylitis patients
Ankilozan spondilitli hastalarda hepatit B ve hepatit C enfeksiyon prevalansı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 297-301
Research Article
The relationship between vitamin D levels and 24-hour ambulatory blood pressure in renal transplantation patients
Böbrek nakli hastalarında vitamin D düzeyi ile 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ilişkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 302-306
Research Article
Evaluation of neutrophil / lymphocyte ratio and platelet indexes in endometrium cancer
Endometrium kanserinde nötrofil/lenfosit oranının ve platelet endekslerinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 307-311
Research Article
Bedside patent ductus arteriosus ligatıon in low-birth-weight premature infants
Düşük doğum ağırlıklı prematür infantlarda yatak başı patent duktus arteriozus ligasyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 312-316
Research Article
The effects of preoperative quadratus lumborum block application on postoperative pain in inguinal hernia repair: our retrospective experience
İnguinal herni onarımında preoperatif quadratus lumborum blok uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkileri: retrospektif deneyimlerimiz
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 317-321
Research Article
Investigation of the physical activity levels who applied to a family health center in rural area
Kırsal kesimdeki bir aile sağlığı merkezine başvuran erişkinlerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 322-330
Research Article
Analysis of liver biopsies performed as outpatient and ınpatient, due to diffuse liver diseases
Diffüz karaciğer hastalıkları nedeniyle ayaktan veya yatarak yapılan karaciğer biyopsilerinin analizi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 331-342
Research Article
Endoscopic treatment of chronic pancreatitis: single center results
Kronik pankreatit’te endoskopik tedavi: tek merkez sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 343-347
Research Article
Assessment of the patients diagnosed with conversion disorder in the emergency department
Acil serviste konversiyon bozukluğu tanısı alan hastaların değerlerdirilmesi: Retrospektif, gözlemsel bir çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 348-355
Research Article
Evaluation of congenital heart disease in newborns referred to the pediatric cardiology outpatient clinics
Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran yenidoğanlarda doğumsal kalp hastalığının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 356-360
Research Article
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) harboring driver mutation (EGFR mutation or ALK translocations) with clinical characteristics and management in a real-life setting: a retrospective observational multicenter case series study
EGFR mutasyonu veya ALK translokasyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastaların klinik özelliklerinin ve yönetiminin incelenmesi: retrospektif gözlemsel çok merkezli vaka serisi çalışması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 361-367
Research Article
The use of breastfeeding assessment tools to predict the excess weight loss risk in newborns
Emzirme değerlendirme araçlarının yenidoğanlarda aşırı kilo kaybını tahmin etmede kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 368-373
Review
Magnification devices in dentistry: a review
Diş hekimiğinde kullanılan büyütme sistemleri: derleme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 374-380
Review
Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in Type 2 diabetes treatment
Tip 2 diyabet tedavisinde sodyum-glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 381-385
Case Report
Severe cholestatic jaundice in a patient who develops sepsis due to diabetic foot
Diyabetik ayak sebebiyle sepsis gelişen bir hastada şiddetli kolestatik sarılık
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 386-390
Case Report
Persistent rubella IgM antibody during pregnancy: a case report
Gebelik sırasında persiste rubella IgM antikorları: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 391-393
Case Report
Concurrent ectopic mediastinal parathyroid carcinoma and neck parathyroid adenoma: a rare presentation
Konkominan mediastinal paratiroid karsinom ve boyunda paratiroid adenoma: nadir tutulum
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 394-399
Case Report
Postoperative osteomyelitis case due to Citrobacter freundii in amputation stump
Amputasyon güdüğünde Citrobacter freundii’ye bağlı postoperatif osteomyelit gelişen olgu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 400-402
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.