ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Severe cholestatic jaundice in a patient who develops sepsis due to diabetic foot
Diyabetik ayak sebebiyle sepsis gelişen bir hastada şiddetli kolestatik sarılık

Ayşe Önal 1, Tayfun Arslan 1, Aydın Çifci 1 * , Şenay Arıkan Durmaz 2, Aşkın Güngüneş 2, Mehmet Kabalcı 3, Turgut Kültür 4

Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 386-390

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.324331

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Ulcer development in a diabetic patient's foot can cause serious morbidity and even mortality in patients. In these patients, a small infection can rapidly increase sepsis during the day due to the effects of both vascular pathologies and the disorder of blood sugar regulation, especially the mechanical problems leading to impaired load distribution. The physiological working process of the liver is becoming more difficult with using of painkillers and antibiotics and septic process. This case was initially hospitalized for evaluation and treatment plan for infected diabetic foot ulcer. However, additional investigations were necessary because of the icterus that is required to be detected in terms of the primary liver problem. Clinically detectable icterus of the amputated patient due to diabetic foot infection and impaired liver function tests have dramatically improved with the elimination of source of infection after amputation.

Öz

Bir diyabetli hastanın ayağında ülser gelişmesi hastalarda ciddi morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilmektedir. Bu hastalarda yük dağılımında bozukluğa yol açan mekanik problemler başta olmak üzere hem vasküler patolojiler hem de kan şekeri regülasyonu bozukluğunun etkisiyle küçük bir enfeksiyon odağı günler içinde hızla sepsise ilerleyebilmektedir. Kullanılan ağrı kesici ve antibiyotiklerin karaciğere olumsuz etkisi ve septik tablonun da katkısı ile karaciğerin fizyolojik çalışma süreci zorlaşmaktadır. Bu vakanın öncelikli olarak enfekte diyabetik ayak ülserine yönelik değerlendirme ve tedavi planı için hastaneye yatışı yapılmıştır. Bununla birlikte primer karaciğer problemi açısından değerlendirilmeyi gerekli kılacak kadar şiddetli sarılığı olması ek araştırmaları gerekli kılmıştır. Diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle ampütasyon yapılan hastanın operasyon öncesi klinik olarak saptanabilen sarılığı ve bozulmuş olan karaciğer fonksiyon testleri ampütasyon sonrası enfeksiyon odağının yok edilmesiyle dramatik şekilde düzelmiştir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.