ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in Type 2 diabetes treatment
Tip 2 diyabet tedavisinde sodyum-glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri

İrfan Karahan 1, Çağar Alp 2, Aşkın Güngüneş 3 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 381-385

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.333690

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors are new agents which are used in diabetes treatment. Mechanism of action is inhibiting of glucose reabsorbation and increasing of urinary glucose excretion from renal proximal tubules. These agents could improve blood pressure and weight gain disorders. Many studies showed some of these agents’ benefits on cardiovascular system. Main adverse effects are infections. Drug management and adverse effects were reviewed in this text.

Öz

Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri, diyabet tedavisinde yeni kullanmaya başlanılan ajanlardır. Temel etki mekanizması proksimal renal tübülden glukoz reabsorbsiyonunu engelleyerek üriner glukoz ekskresyonunu arttırmaktır. Kan basıncı ve vücut ağırlığı üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Bunun dışında bazı çalışmalarda kardiyovasküler faydaları da olabileceği gösterilmiştir. Başlıca yan etkileri enfeksiyonlar olup diğer yan etkiler ve ilaç yönetimi bu yazıda tartışılmıştır.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.