ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: çocuk


Case Report
An unusual cause of acute abdomen in children: Mesenteric pseudocyst in the ileum
Çocuklarda nadir bir akut batın sebebi: İleumda mezenterik psödokist
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 275-278
Research Article
The effects of breastfeeding time and feeding habits on primary malnutrition development in 9 months-4 years old children
9 ay-4 yaş çocuklarda anne sütü alım süresinin ve beslenme alışkanlıklarının primer malnütrisyon gelişimi üzerine etkileri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 233-240
Research Article
Vitamin D levels in Children with Gastrointestinal System Disorders
Çocukluk çağı gastrointestinal sistem hastalıklarında D vitamini düzeyleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 542-547
Research Article
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Evaluation of Brain Death in Children: A Single Center Experience
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 509-516
Research Article
The relationship between short term fasting and oxidative stress in pediatric emergency patients
Acil servise başvuran çocuk hastalarda kısa süreli açlık ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 4, pp. 378-382
Research Article
The retrospective evaluation of patients diagnosed with acute immune thrombocytopenic purpura and comparison of treatments of high-dose methylprednisolone and intravenous immunoglobulin
Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 303-308
Research Article
Assessment of dental health check-ups in Turkey between 0-14 years of age in 2014
Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 148-154
Letter
Active particiation of university students in defending rights of children
Çocukların haklarını savunmada üniversite öğrencilerinin aktif katılımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 537-541
Research Article
Dose oxidative stress increase during short term sleep deprivation in children patients?
Kısa süre uykusuz bırakılan çocuk hastalarda oksidatif stres düzeyi artıyor mu?
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 460-464
Research Article
Phenotypic and radiological evaluation of neurofibromatosis type 1 patients
Nörofibromatozis tip 1 hastalarının radyolojik ve fenotopik değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 413-416
Research Article
Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma
Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 403-406
Research Article
Evaluation of congenital heart disease in newborns referred to the pediatric cardiology outpatient clinics
Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran yenidoğanlarda doğumsal kalp hastalığının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 3, pp. 356-360
Research Article
Retrospective evaluation of cases of sexual abuse under 18 years old in Muğla
Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 135-141
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
Anogenital trauma in children
Çocuklarda anogenital travmalar
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 34-37
Review
Insidious danger in childhood era's: subclinical hypothyroidism
Çocukluk çağının gizli tehlikesi; subklinik hipotiroidi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 34-38
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.