ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2019, Volume 11, Issue 2

Research Article
Mid-long term follow-up of endovascularly treated intracranial aneurysms
Endovasküler yolla tedavi edilmiş serebral anevrizmaların orta-uzun dönem takibi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 94-100
Research Article
Eighty-three cases of brucella infection from an endemic region
Endemik olduğu bir bölgeden 83 olgu ile brusella enfeksiyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 101-106
Research Article
Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): a clinical study
Difüz idiyopatik iskelet hiperostozu (DISH): klinik çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 107-113
Research Article
The evaluation of renal parenchyma with strain elastography in glomerülonephritis patients
Glomerülonefritli hastalarda böbrek parankiminin gerinim elastografi ile değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 114-118
Research Article
Etiological evaluation of the extremely elevated erythrocyte sedimentation rate in adults
Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ile başvuran yetişkin hastalarda etiyolojik değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 119-124
Research Article
Giant Cell Carcinoma of the Lung: Management of Surgical Treatment
Akciğerin dev hücreli tümörü: cerrahi tedavi yönetimi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 125-130
Research Article
The incidence of comorbid diseases in patients diagnosed with fibromyalgia
Fibromiyalji tanısı konulan hastalarda komorbid hastalıkların görülme sıklığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 131-135
Research Article
The effect of anxiety on postoperative pain expectation and opioid consumption in modified radical mastectomy operations
Modifiye radikal mastektomi operasyonlarında anksiyetenin postoperatif ağrı beklentisi ve opioid tüketimi üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 136-142
Research Article
Alcohol and drug usage of undergraduate students in Gaziantep University Central Campus
Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki lisans öğrencilerinde alkol ve madde kullanma durumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 143-147
Research Article
Assessment of dental health check-ups in Turkey between 0-14 years of age in 2014
Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 148-154
Research Article
Evaluation of hepatitis A, B and C serology in a second-stage state hospital employees
İkinci basamak bir devlet hastanesi çalışanlarında hepatit A, B ve C serolojisinin irdelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 155-160
Research Article
Our experiences in medical photography at the burn center
Yanık merkezindeki tıbbi fotoğrafçılık tecrübelerimiz
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 161-166
Research Article
Effect of balloon angioplasty on catheter patency in the replacement of dysfunctional tunneled hemodialysis catheters
Disfonksiyone tünelli hemodiyaliz kateterlerinin değişiminde balon anjiyoplasti uygulamasının kateter patensisi üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 167-173
Research Article
The diagnostic performance of three-dimensional contrast-enhanced magnetic resonance angiography in demonstrating renal vasculature in patients with suspected renovascular hypertension
Renovasküler hipertansiyon şüphesi olan hastalarda renal arterlerin görüntülenmesinde üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiyografinin tanı değeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 174-180
Research Article
Comparative analysis of patients hospitalized for severe transaminase elevation according to etiology and laboratory findings
Karaciğer enzim düzeylerinde ciddi yükseklik saptanan hastaların etiyoloji ve laboratuvar bulgularına göre karşılaştırmalı analizi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 181-186
Research Article
Retrospective analysis of patients who were operated with a benign vocal cord pathology
Benign vokal kord patolojisi nedeniyle opere edilen hastaların retrospektif incelenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 187-192
Research Article
The effect of erythrocyte stimulating agents on mean platelet volume, the platelet/lymphocyte ratio and the neutrophil/lymphocyte ratio in children with chronic kidney disease
Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 193-199
Research Article
The role of elastography in the characterization of solid breast masses
Solid meme kitlelerinin karakterize edilmesinde elastografinin rolü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 200-206
Case Report
Carotid artery pseudoaneurysm after carotid endarterectomy: case report
Karotid endarterektomi sonrası karotid arter psödoanevrizması: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 207-210
Case Report
Incarcerated Littre’s hernia: uncommon presentation of Meckel’s diverticulum
İnkarsere Littre hernisi: Meckel divertikülünün nadir bir presentasyonu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 211-213
Case Report
A rare cause of gastric outlet obstruction: gastric polyp
Nadir bir mide çıkış tıkanıklığı nedeni: mide polipi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 214-216
Letter
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 2, pp. 217-218
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.