ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 2

Research Article
The antibiotic susceptibilities of Acinetobacter baumannii strains isolated from various culture samples of intensive care patients
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli kültür örneklerinden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 51-55
Research Article
Our results of laparoscopic Palomo procedure in the treatment of adolescent varicocele
Adölesan varikosel tedavisinde laparoskopik Palomo yöntemi sonuçlarımız
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 56-60
Research Article
EEffect of chronic otitis media on anxiety/depression in adults
Erişkinlerde kronik otitis medianın anksiyete/depresyon üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 61-65
Research Article
Results of expandable intramedullary nailing in femoral shaft fractures
Yetişkin femur cisim kırıklarında genişleyebilir intramedüller çivi uygulamasının sonuçları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 66-72
Research Article
Prognostic significance of Cyclin d1 / p16 / Ki-67 markers in bladder urothelial carcinomas
Mesane ürotelyal karsinomlarında Siklin D1/p16/Ki-67 belirteçlerinin prognostik önemi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 73-78
Review
Amblyopia in children and vision screening program in our country
Çocuklarda Ambliyopi ve Ülkemizdeki Görme Tarama Programı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 79-87
Case Report
Impact of surgery on Lewy body dementia: two cases presentation
Cerrahi girişimlerin Lewy body demansa etkisi: iki olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 88-91
Case Report
Late onset congenital adrenal hyperplasia with incoming hirsutism
Hirsutizm ile gelen geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 92-94
Case Report
An overlap of urinary tract infection case in patients with cirrhosis looks as if crimean congo hemorrhagic fever
Kırım kongo kanamalı ateşi ile karışan üriner sistem infeksiyonu olan siroz olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 95-97
Case Report
A rare case with incidental coexistence of acromegaly and pancreatic adenocarcinoma; Case report
Akromegali ve pankreas adenokarsinomunun insidental birlikteliği olan nadir bir vaka; Olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 98-102
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.