ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 1

Research Article
Determination of hepatitis C virus genotype distribution in Adıyaman province
Adıyaman ilinde hepatit C virüsü genotip dağılımının belirlenmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 1-5
Research Article
The seroprevalance of hepatitis E, hepatitis G and TTV in haemodialysis patients
Hemodiyaliz hastalarında hepatit E, hepatit G ve TTV seroprevalansı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 6-11
Research Article
The evaluation of antibiotic resistance status of Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 12-18
Research Article
Linezolid resistance and antimicrobial susceptibility in Staphylococci isolated from clinical specimens
Klinik örneklerden izole edilen stafilokoklarda linezolid direnci ve antibiyotik duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 19-23
Research Article
Retrospective evaluation of T-Spot. TB test results that sent to our tuberculosis laboratory
Tüberküloz laboratuvarımıza gönderilen T-Spot. TB test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 24-27
Research Article
The comparison of methods used for the detection of biofilm formation that cause antibiotic resistance of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus antibiyotik direncine sebep olan biyofilm oluşumunun belirlenmesi için kullanılan metotların kıyaslanması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 28-33
Review
Insidious danger in childhood era's: subclinical hypothyroidism
Çocukluk çağının gizli tehlikesi; subklinik hipotiroidi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 34-38
Case Report
Neurobrucellosis
Nörobruselloz
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 39-41
Case Report
A case of brucellosis presenting with diffuse maculopapular rash
Yaygın makülopapüler döküntü ile seyreden bir bruselloz olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 42-44
Case Report
Pneumococcal meningitis in an immunocompromised patient
İmmunkompromize bir hastada pnömokok menenjiti
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 45-46
Case Report
A case of oropharyngeal tularemia
Orofaringeal tularemi olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 47-50
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.