ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Determination of hepatitis C virus genotype distribution in Adıyaman province
Adıyaman ilinde hepatit C virüsü genotip dağılımının belirlenmesi

Sadık Akgün 1, Gülnur Tarhan 1 * , Hakan Sezgin Sayıner 2, İlkay Akgün 3, Selçuk Kök 4

Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 1, pp. 1-5

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.291125

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: Hepatitis C Virus (HCV) infection is one of the most important liver diseases in Turkey and worldwide. HCV shows high degree of genetic heterogeneity; consequently six major genotypes and multiple subtypes of HCV have been identified so far in world. Distribution of HCV genotypes and subtypes in different regions of the world is variable. The objective of this study was to determine the distribution of genotypes of hepatitis C virus in patients with chronic hepatitis C infection in Adıyaman province.
Material and Method:  Serum samples from 71 patients (26 female, 45 male)  with chronic HCV infection were analyzed in this study. Viral genotypes were determined by using squences analysis (ABI Prism 310 Genetic Analyzer) and HCV-RNA Real Time PCR genotyping performance panel (PHW 202, BBI Diagnostics)  working according to the manufacturer’s instructions.
Results : Genotype 1b was observed in 51 of the 71 patients (71.83%). The remainder of HCV-RNA positive specimens; In 6 patient was   showed infection with subtype 1a (8.45%) and 8 with subtype 2b (11.27%). The rest of 6 specimen were determined genotype 1 and subtip 3a as  4.22%. There were no statistical differences between female and male patients groups for distrubition of genotype or subtype.
Conclusion: According to our results, we found genotype 1b was dominant in Adiyaman province of Turkey. Our results were similar with others performed in this area. In addition, dominant HCV genotype was 1b; however, the other genotypes have been increasingly determined.

Öz

Amaç: Hepatit C virus (HCV) enfeksiyonu Türkiye’de ve dünyada en önemli karaciğer hastalıklarından biridir. HCV yüksek düzeyde genetik heterojenite göstermektedir. Tüm dünyada şimdiye kadar altı majör tipi ve çok sayıda alt tipi tanımlanmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde  HCV genotipleri ve alt tiplerinin dağılımı değişmektedir. Bu çalışmanın amacı Adıyaman ilinde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda HCV genotip dağılımını belirlemektir.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada kronik HCV enfeksiyonlu 71 (26 kadın, 45 erkek) hasta değerlendirildi. Viral genotipler dizi analizi (ABI Prism 310 Genetic Analyzer) ve  HCV-RNA Real Time PCR genotipleme performans paneli (PHW 202, BBI Diagnostics) ile üretici firmanın önerilerine göre çalışılarak belirlendi.
Bulgular:  71 hastanın 51’inde (%71,83) genotip 1b gözlendi. HCV-RNA pozitif olan örneklerin geri kalanında; 6 hastada genotip 1a (%8,45) ve 8’inde (%11,27) genotip 2b enfeksiyonu gösterildi.  Geri kalan 6 örneğin 3’ünde (%4,22) genotip 1 ve 3’ünde (%4,22) genotip 3a olarak  tespit edildi. Genotip ve ya alt tip dağılımı bakımından kadın ve erkek cinsiyet yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre  genotip 1b  Adıyaman ilinde baskın olarak  saptandı. Ancak zamanla diğer genotiplerinde ortaya çıktığı gösterilmiştir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.