ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2016, Volume 8, Issue 4

Research Article
Nasal Staphylococcus aureus carriage ratio of outpatients undergoing hemodialysis and mupirocin, fucidic acid, trimethoprim-sulfamethoxazole susceptibility of isolated strains
Ayaktan takip edilen hemodiyaliz hastalarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı oranları ve izole edilen suşların mupirosin, fusidik asit, trimetoprim-sulfametoksazol duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 177-181
Research Article
The prevalence of anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antibodies in patients with thyroid autoimmunity
Tiroid otoimmünitesi olan hastalarda anti-siklik sitrülinlenmiş peptit (anti-CCP) antikor yaygınlığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 182-185
Research Article
Evaluation of HBV-DNA, HCV-RNA and HDV-RNA co-existance: 2-Year retrospective study
HBV-DNA, HCV-RNA ve HDV-RNA birlikteliğinin değerlendirilmesi: 2 yıllık retrospektif çalışma
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 186-189
Research Article
Our results on sudden hearing loss and hyperbaric oxygen therapy role in recovery
Ani işitme kaybi sonuçlarimiz ve kurtarma tedavisinde hiperbarik oksijenin yeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 190-194
Research Article
Comparing the effects of single and multiple accesses on the glomerular filtration rates in percutaneous nephrolithotomy
Perkütan nefrolitotomide tekli ve çoklu girişlerin glomerüler filtrasyon hizi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 195-199
Research Article
Criteria for distinguishing the appendix from ileal segments sonographically: a different perspective
Apendiksin ileal segmentlerden sonografik olarak ayırtedilebilmesi için gerekli kriterler: farklı bir bakış açısı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 200-206
Research Article
A different view of the sonographic classification of the appendix
Apendiksin ultrasonografik sınıflamasına farklı bir bakış açısı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 207-213
Review
Bone-minerale metabolism disorders (renal osteodystrophy) in chronic kidney disease and treatment approach
Kronik böbrek hastalığında kemik-mineral metabolizması bozuklukları (renal osteodistrofi) ve tedavi yaklaşımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 214-217
Case Report
A case of peripheral ulcerative keratitis after cross-linking for keratoconus
Keratokonus nedeniyle çapraz bağlama yapılan olguda periferik ülseratif keratit
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 218-221
Case Report
A case report of Dyke Davidoff Masson syndrome which is diagnosed in advanced age
İleri yaşta tanı konulan bir Dyke Davidoff Masson sendromu olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 222-226
Case Report
Chronic idiopathic intestinal pseudo-obstruction
Kronik idiopatik intestinal psödo-obstrüksiyon
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 227-229
Case Report
A case report of entrapped thrombus in patent foramen ovale
Patent foramen ovale içinde sıkışmış trombüs olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 230-232
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.