ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Bone-minerale metabolism disorders (renal osteodystrophy) in chronic kidney disease and treatment approach
Kronik böbrek hastalığında kemik-mineral metabolizması bozuklukları (renal osteodistrofi) ve tedavi yaklaşımı

Turgut Kültür 1 * , Aydın Çifci 2, Ahmet İnanır 3

Ortadogu Tıp Derg, Volume 8, Issue 4, pp. 214-217

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.272239

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

When renal functions decrease with the ongoing parenchymal loss in chronic renal disease impairement of bone- mineral metabolism occurs. Secondary hyperparathyroidism is there all cause of  this situation, and this case is called renal osteodystrophia. In this disease there are vitamin D deficiency, phosphate retension, hypocalcemia,  mineral  metabolism impairement due to secondary hyperparathyroidism, disturbance in the bone structure and vascular and/or  soft tissue calcification, metastatic calcifications. Renal osteodystrophia is important in chronic kidney disease  patients as it not only disturbs the quality of  life of  the patients  but also decreases  the survey of  the patients. 

Öz

Kronik böbrek hastalığında devam eden parankim kaybı nedeniyle böbrek fonksiyonları azaldıkça kemik-mineral metabolizmasında bozulmalar olmaktadır. Bu durumu oluşturan temel neden sekonder hiperparatiroididir ve bu tabloya da renal osteodistrofi denilmektedir. Bu tabloda vitamin D eksikliği, fosfat retansiyonu, hipokalsemi, sekonder hiperparatiroidinin oluşturduğu mineral metabolizması bozukluğu, kemik yapısında bozulma ile beraber vasküler ve/veya yumuşak doku kalsifikasyonları, metastatik kalsifikasyonlar söz konusudur. Renal osteodistrofi kronik böbrek hastalarında hem yaşam kalitesini düşürmesi  hem de yaşam süresini kısaltıyor olması nedeniyle önem arz etmektedir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.