ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2018, Volume 10, Issue 2

Research Article
Comparison of rapid antigen detecting test results with laboratory analysis results in patients with acute tonsillitis
Akut tonsillit hastalarında hızlı antijen tarama testi sonuçları ile laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 89-92
Research Article
Opioid use in treatment to pain of advanced stage cancer patients
İleri evre kanser hastalarındaki ağrının tedavisinde opioid kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 93-97
Research Article
Laparoscopic appendectomy using a linear endostapler to appendicular stump closure
Laparaskopik apendektomide apendisiyel güdüğün kapatılmasında linear endostapler kullanımı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 98-102
Research Article
Retrospective evaluation of non-small cell lung cancer patients in Kırıkkale
Kırıkkale ilinde küçük hücre dışı akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 103-109
Research Article
The role of cardiac markers in acute myocardial infarction and unstable angina pectoris discrimination in patients with coronary intensive care unit
Koroner yoğun bakım ünitesindeki hastalarda akut miyokard infaktüsü ve anstabil angina pektoris ayrımında kardiyak belirteçlerin rolü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 110-114
Research Article
Evaluation of preoperative coagulation tests for elective surgeries
Elektif cerrahide rutin preoperatif koagülasyon testlerinin yeri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 115-118
Research Article
The efficacy of nonenhanced computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis
Akut apandisit tanısında kontrastsız bilgisayarlı tomografinin etkinliği
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 119-124
Research Article
Demographic characteristics and the intraoperative- postoperative problems in patients with pseudoexfoliation who underwent cataract surgery
Katarakt cerrahisi uygulanan psödoeksfolyasyonlu hastaların demografik özellikleri ve intraoperatif-postoperatif sorunları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 125-129
Research Article
The distrubution and antifungal susceptibilities of candida species isolated from clinical samples of intensive care unit patients
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 130-134
Research Article
Retrospective evaluation of cases of sexual abuse under 18 years old in Muğla
Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 135-141
Research Article
Effectiveness and complications of percutaneous treatment for abdominal cyst hydatid
Abdominal kist hidatiklerde perkütan tedavinin etkinliği ve komplikasyonları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 142-148
Research Article
The effect of bilateral TAP block administration on analgesic consumption in cesarean operations under spinal anesthesia
Spinal anestezi uygulanan sezaryen operasyonlarında bilateral TAP bloğun analjezik tüketimine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 149-153
Research Article
The importance of Schirmer test in the elderly patients with epiphora
Epifora yakınması olan yaşlı hastalarda Schirmer testinin önemi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 154-156
Research Article
Importance and seroprevalence of Entamoeba histolytica in patients applied with abdominal pain without diarrhea
İshalsiz karın ağrısı ile başvuran hastalarda Entamoeba histolytica’nın önemi ve seroprevalansı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 157-161
Research Article
Predictive value of clinical and laboratory findings in diagnosis of brucellosis
Bruselloz tanısında klinik ve laboratuvar bulgularının tahmini değerleri
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 162-166
Research Article
Effects of DASH dietary and exercise on metabolic parameters in prehypertensive patients
Prehipertansif hastalarda DASH diyeti ve egzersizin metabolik parametreler üzerine etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 167-173
Research Article
Frequency of occult hepatitis B and C infections in hemodialysis patients
Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 174-178
Research Article
Osteoid osteoma: the cause of a foot pain
Osteoİd osteoma: bir ayak ağrısı nedeni
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 179-182
Review
Sedation and analgesia in patients who need mechanical ventilation in intensive care unit
Yoğun bakımda mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda sedasyon ve analjezi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 183-189
Review
Common premalignant lesions of the oral mucosa
Ağız mukozasının sık görülen premalign lezyonları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 190-200
Case Report
Nutritional management in a total colonic aganglionosis with ileostomy: case report
İleostomili total kolonik aganglionozisli hastada beslenme yönetimi: vaka sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 201-204
Case Report
Single coronary artery anomaly: case report
Tek koroner arter çıkış anomalisi: olgu sunumu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 205-208
Case Report
Infective endocarditis case due to Abiotrophia defectiva concurrent with septic embolism and acute coronary syndrome
Septik emboliler ve akut koroner sendromla seyreden Abiotrophia defectiva’ya bağlı bir enfektif endokardit olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 209-212
Case Report
TEN case due to allopurinol in chronic kidney disease
Kronik böbrek hastasında allopurinol kullanımına bağlı TEN olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 213-215
Technical Brief
The value of big data in health
Sağlıkta büyük verinin önemi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 216-219
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.