ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: antibiyotik


Research Article
Evaluation of Antibiotic Use of Medical Students
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 3, pp. 239-243
Research Article
Wound infections after orthopedic surgery: distribution and resistance situations of microorganisms
Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 492-497
Research Article
Comparison of rapid antigen detecting test results with laboratory analysis results in patients with acute tonsillitis
Akut tonsillit hastalarında hızlı antijen tarama testi sonuçları ile laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 2, pp. 89-92
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Letter to Editor
Editöre Mektup
Editöre mektup
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 217-217
Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176
Research Article
Antimicrobial resistance of Stenotrophomonas maltophilia isolated from various clinical specimens
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 113-117
Research Article
The antibiotic susceptibilities of Acinetobacter baumannii strains isolated from various culture samples of intensive care patients
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli kültür örneklerinden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 2, pp. 51-55