ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

2017, Volume 9, Issue 3

Research Article
Role of FSH / LH ratio in unexplained infertile cases with ovulation induction with gonadotropin
Gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonu yapılan açıklanamayan infertil olgularda FSH/LH oranının rolü
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 103-107
Research Article
Assessment of Pseudomonas aeruginosa resistance profiles in ıntensive care units: Five-year outcomes
Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının direnç profilleri: Beş yıllık değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 108-112
Research Article
Antimicrobial resistance of Stenotrophomonas maltophilia isolated from various clinical specimens
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarında antibiyotiklere direnç oranı
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 113-117
Research Article
The effect of assessment of estimated fetal weight before cesarean on incision lenght
Sezeryan öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezeryan insizyon uzunluğuna etkisi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 118-122
Research Article
Evaluation of surgical results of micropapillary thyroid cancers according to tumor size and focality
Mikropapiller tiroid kanserlerinde tümör çapına ve tek odak-çoklu odak oluşuna göre operasyon bulgularının değerlendirilmesi
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 123-126
Review
Evaluate the effect of hyaluronic acid on bone healing: review
Kemik İyileşmesinde hyaluronik asitin etkinliğinin değerlendirilmesi: derleme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 127-133
Case Report
Solitary fibrous tumor in the malar area
Yanakta soliter fibröz tümör
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 134-136
Case Report
Our cases with familial hypocalciuric hypercalcemia
Familyal hipokalsiürik hiperkalsemili olgularımız
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 137-140
Case Report
Hantavirus haemorrhagic fever with renal syndrome case who did not have any history of contact with a rodent
Kemirgen temas öyküsü olmayan bir olguda Hantavirüs hemorajik ateş renal sendrom
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 141-145
Case Report
A case with MTHFR gene mutation after secondary cirrhosis to portal vein thrombosis
Portal ven trombozuna sekonder siroz gelişen MTHFR gen mutasyon olgusu
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 3, pp. 146-149