ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: çocuklar


Case Report
An unusual cause of acute abdomen in children: Mesenteric pseudocyst in the ileum
Çocuklarda nadir bir akut batın sebebi: İleumda mezenterik psödokist
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 275-278
Research Article
Assessment of dental health check-ups in Turkey between 0-14 years of age in 2014
Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 2, pp. 148-154
Research Article
Retrospective evaluation of cases of sexual abuse under 18 years old in Muğla
Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 2, pp. 135-141
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33