ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: antibiyotik direnci


Research Article
Wound infections after orthopedic surgery: distribution and resistance situations of microorganisms
Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 4, pp. 492-497
Research Article
Urinary tract infection in children: an assessment between current data
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
Ortadogu Tıp Derg, Volume 10, Issue 1, pp. 26-33
Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176
The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.