ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: trombositopeni


Research Article
Etiological evaluation in 766 patients with pancytopenia; a single center experience
Pansitopenisi olan 766 hastada etyolojik değerlendirme; tek merkez deneyimi
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 12, Issue 2, pp. 165-169
Research Article
The retrospective evaluation of patients diagnosed with acute immune thrombocytopenic purpura and comparison of treatments of high-dose methylprednisolone and intravenous immunoglobulin
Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
Ortadoğu Tıp Dergisi - Ortadogu Medical Journal, Volume 11, Issue 3, pp. 303-308