ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
The role of pesticides in the etiology of lymphoma: A systematic review
Lenfoma etiyolojisinde pestisitlerin rolü: Sistematik derleme

Derya Adibelli 1 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 142-150

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.639830

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: It is known that non-Hodgkin lymphoma risk increases in agricultural workers and it is thought that pesticides have an effect on this increase. The aim of this systematic review is to evaluate the role and effect of pesticides in the etiology of lymphoma.
Material and Methods: This systematic review was conducted in accordance with the Centre for Reviews and Dissemination 2009 guide developed by York University National Institute of Health Research. It was carried out in the databases Science Direct, EBSCO (CINAHL Complete), PUBMED, Wiley Interscience, Springer Link databases to cover the years 2014-2019.
Results: As a result of the review, six studies were included in the research and presented in “year of study, research type and sample characteristics, measurement tools used, results obtained, and level of evidence”.
Conclusion: It was found that pesticide use was associated with the risk of non-Hodgkin lymphoma and its subtypes. Occupational exposures should be assessed in communities whose main livelihood is agriculture and this group should be trained by health professionals on the use of personal protective equipment and protective behaviors.

Öz

Amaç: Tarım çalışanlarında non-Hodgkin lenfoma riskinin arttığı bilinmektedir ve bu artışta pestisitlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Bu sistematik derlemenin amacı lenfoma etiyolojisinde pestisitlerin rolünü ve etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu sistematik derleme York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen Derleme ve Yaygınlaştırma Merkezi 2009 kılavuzuna uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmaya ilişkin taramalar 2014-2019 yıllarını kapsayacak şekilde Science Direct, EBSCO (CINAHL Complete), PUBMED, Wiley Interscience ve Springer Link veri tabanlarında yapılmıştır.
Bulgular: Tarama sonucunda, kriterlere uyan altı çalışma araştırma kapsamında alınmıştır. Sonuçlar “Çalışmanın yılı, araştırma tipi ve örneklem özellikleri, kullanılan ölçüm araçları, elde edilen sonuçlar ve kanıt düzeyi” başlıkları altında tablo olarak sunulmuştur.
Sonuç: Pestisit kullanımının non-Hodgkin lenfoma ve alt tipleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Tarımın ana geçim kaynağı olduğu toplumlarda mesleki maruziyet değerlendirilmeli ve bu grup kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve koruyucu davranışlar konularında sağlık profesyonelleri tarafından eğitilmelidir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.