ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Frequency of personality types based on enneagram in a Turkish sample: A web-based cross-sectional study
Türkçe bir örneklemde enneagrama dayalı kişilik tiplerinin sıklığı: Web tabanlı kesitsel bir çalışma

Zekeriya Aktürk 1 * , Kenan Taştan 2

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 211-218

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.722751

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Objectives: Although the Enneagram is known for hundreds of years, research in this area is scarce. The purpose of this study was to analyze the frequency of personality types of a Turkish-‎speaking sample and compare the rates of different personalities with demographic ‎data.‎
Methods: The Tastan Personality Types Inventory, an instrument based on Enneagram, was hosted at Google Forms and made available via the university’s academic web page. Online responses were collected between ‎08.04.2015 ‎and ‎‎22.8.2019. Participants of the study were Turkish speaking people aged adolescents and adults.
Results: Results for 1646 participants were analyzed. The mean (±SD) age was 29.48±11.03 years. The most commonly encountered main personality type was number 2, “the helper,” (n=‎335, 20.4‎%), while ‎number 8, “the challenger” was the most frequently encountered personality wing (‎284, 17.3%). The frequency of type 8 ‎personality was decreasing with increasing age, while the reverse was true for type 3 ‎personality (‎χ2=130.623‎, p‎<0.001). While the type 1 personality was more common among males (‎‎n=51‎ (9.5%) vs. n=63‎ (5.7%‎)), the type 4 was almost ‎twice common among females (‎n=‎48 (‎8.9% vs. ‎n=183‎ (16.5‎%)) (‎χ2=28.835, p<0.001). Also, the probability of type 1 personality was increasing as ‎the level of education increased (‎χ2=67.316, p‎<0.001).
Conclusion: There are differences in the personality types of the studied population concerning demographic variables. These findings imply that personality is not a lifelong constant entity, but it can change with age and education. Further studies should investigate the relationship of the Enneagram personality types with certain disease entities in defined populations.

Öz

Amaç: Enneagram yüzlerce yıldır bilinmesine rağmen, bu alandaki araştırmalar azdır. Bu çalışmanın amacı Türkçe konuşan bir örneklemin kişilik tiplerinin sıklığını analiz etmek ve farklı kişiliklerin oranlarını demografik verilerle karşılaştırmaktır.
Yöntem: Enneagram’a dayalı bir araç olan Taştan Kişilik Tipleri Envanteri Google Formlar’da barındırıldı ve üniversitenin akademik web sayfası üzerinden kullanıma sunuldu. Çevrimiçi yanıtlar 08.04.2015 ve 22.8.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları Türkçe konuşan ergenler ve yetişkinlerdir.
Bulgular: Bu araştırmada 1646 katılımcının verileri analiz edildi. Ortalama (± SD) yaş 29,48 ± 11,03 yıl idi. En sık karşılaşılan ana kişilik tipi 2 numaralı “yardımcı” (n = 335, %20,4), 8 numaralı “meydan okuyucu” ise en sık karşılaşılan kişilik kanadıdır (284, %17,3). Tip 8 kişilik sıklığı artan yaşla birlikte azalırken, tip 3 kişilik için tersi doğruydu (χ2 = 130,623, p <0,001). Tip 1 kişilik erkeklerde daha yaygın iken (n = 51 (%9,5) ve n = 63 (%5,7)), tip 4 kadınlarda neredeyse iki kat fazlaydı (n = 48 (%8,9’a karşılık n = 183 (%16,5)) (χ2 = 28,835, p <0,001) Ayrıca, eğitim düzeyi arttıkça tip 1 kişilik olasılığı da artmaktadır (χ2 = 67,316, p <0,001).
Sonuç: İncelenen nüfusun kişilik tiplerinde demografik değişkenler açısından farklılıklar vardır. Bu bulgular kişilik tipinin beşikten mezara kadar aynı olmadığını, eğitim ve yaşla değişebileceğini düşündürmektedir. Enneagram kişilik tiplerinin tanımlanmış popülasyonlardaki belirli hastalıklarla ilişkisi araştırmalıdır.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.