ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Comparison of subjective symptoms of autologous serum and dexpanthenol gels after pterygium surgery
Pterjium cerrahisi sonrası otolog serum ve dekspantenol jellerin subjektif semptomlarının karşılaştırılması

Ugur Gurlevik 1 * , Mehmet Citirik 2, Erdogan Yasar 1, Sevilay Karahan 3

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 170-174

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.680702

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of autologous serum and dexpanthenol gel on subjective symptoms after pterygium surgery.
Methods: An evaluation was made of patients who underwent the same technique of pterygium surgery between June 2017 and December 2017. Patients were divided into 2 groups with autologous serum used postoperatively in Group 1 (n: 18) and 5% dexpanthenol gel in Group 2 (n: 12). Evaluation was made of both groups in respect of postoperative pain, stinging, irritation, redness and graft edema.
Results: There was no statistically significant difference between the groups in respect of pain, stinging and watering on the 1st, 3rd and 7th days. A statistically significant decrease in these complaints was observed on days 3 and 7 in the group using dexpanthenol. There was no statistically significant difference between the groups on days 1, 3 and 7in respect of redness and graft edema. In both groups, a statistically significant increase was determined in these findings on days 3 and 7.
Conclusion: After pterygium surgery, many agents increase the comfort of patients. Autologous serum is the most reliable and most investigated agent. Dexpanthenolmay be an alternative to anterior segment surgery in respect of patient comfort and wound healing.

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pterjiyum cerrahisi sonrası otolog serum ve dekspantenol jelin subjektif semptomlar üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Metod: Haziran 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında aynı cerrah tarafından yapılan pterjiyum cerrahisi uygulanan hastaların değerlendirilmesi yapıldı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1’de (n: 18) ameliyat sonrası otolog serum kullananlar ve grup 2’de (n: 12) %5 dekspantenol jel kullanılar vardı. Her iki grupta da postoperatif ağrı, batma, tahriş, kızarıklık ve greft ödemi yönünden değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Gruplar arasında 1., 3. ve 7. günlerde ağrı, batma ve tahriş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Dekspantenol kullanan grupta 3 ve 7. günlerde 1. güne göre bu şikayetlerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Gruplar arasında kızarıklık ve greft ödemi açısından 1., 3. ve 7. günlerde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da, bu bulgularda 3. ve 7. günlerde 1. güne göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi.
Sonuç: Pterjiyum cerrahisi sonrası birçok ajan hasta konforunu arttırmaktadır. Otolog serum en güvenilir ve en çok araştırılan ajandır. %5 Dexpanthenol jel, hastanın konforu ve yara iyileşmesi açısından ön segment cerrahisine alternatif olabilir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.