ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

Search Results

Keyword: respiratory tract infection


Research Article
The resistance rates of extended and induced beta-lactamase-producing bacteria isolated from respiratory tract
Solunum yollarından izole edilen genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir beta-laktamaz üreten bakterilerin direnç oranları
Ortadogu Tıp Derg, Volume 9, Issue 4, pp. 170-176