ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Thiol/disulfide homeostasis in patients with chronic hepatitis B
Kronik hepatit B hastalarında tiyol/disülfit dengesi

Neslihan Çelik 1 * , Cemile Biçer 2, Onur Çelik 3, Ayşe Çarlıoğlu 4, Murat Alışık 5

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 279-287

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.752362

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: The purpose of this study was to evaluate the relation between chronic hepatitis B (CHB) and the thiol/disulfide balance, used as a marker of oxidative stress.
Materials and Methods: This study was conducted between May 2016 and July 2016 at the Erzurum Regional Training and Research Hospital Infectious Diseases Polyclinic. 63 subjects with CHB and 60 healthy volunteers without any known diseases were included in the study. In term of measuring dynamic thiol/disulfide homeostasis, we used the novel automated assay method developed by Erel and Neselioglu.
Results: Native thiol (SH), total thiol (total SH) and disulfide (SS) levels were determined; measures such as SS/SH, SS/total SH, and SH/total SH were calculated. It is determined that CHB group’s SH levels (P=0.041), total SH levels (P=0.043) were lower than the control group’s. There is negative correlation between Anti-HBc total IgG and total SH, SH, SH/total SH, there is positive correlation between Anti-HBc total IgG and SS/SH, SS/total SH ratio. There is negative correlation between BMX index and total SH, SH, SH/total SH and positive correlation between SS/total SH, SS/SH. Positive correlation is determined between total protein, albumin and total SH, SH.
Conclusions: In our study thiol levels as an antioxidant were found to be low in CHB patients. Thiol levels were again emphasized as a new marker in hepatitis B. Thiol levels in CHB are thought to shed light to slowing of disease course and improving new treatment efforts with more wide studies.

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, oksidatif stres belirteci olarak kullanılan tiyol / disülfit dengesi ile kronik hepatit B (KHB) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mayıs 2016 - Temmuz 2016 tarihleri ​​arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde yapıldı. Çalışmaya KHB’li 63 hasta ve bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 60 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Dinamik tiyol /disülfit dengesini ölçmek için Erel ve Neselioğlu tarafından geliştirilen yeni otomatik analiz yöntemini kullanıldı. Doğal tiyolden (SH) sonra, toplam tiyol (toplam SH) ve disülfit (SS) seviyeleri belirlendi; SS/SH, SS/toplam SH ve SH/toplam SH gibi ölçüler hesaplandı.
Bulgular: KHB grubunda, SH seviyelerinin (P=0,041), toplam SH seviyelerinin (P = 0,043) kontrol grubundan düşük olduğunu tespit edildi. Anti-HBc toplam IgG ile toplam SH, SH, SH/toplam SH arasında negatif korelasyon vardı, Anti-HBc toplam IgG ile SS/SH, SS/toplam SH oranı arasında pozitif korelasyon vardı. BMX indeksi ile toplam SH, SH, SH/toplam SH arasında negatif, SS/total SH, SS/SH arasında pozitif korelasyon vardı. Toplam protein, albümin ve toplam SH, SH arasında pozitif korelasyon bulundu.
Sonuç: Çalışmamızda KHB hastalarında antioksidan olarak tiyol düzeyleri düşük bulundu. Hepatit B’de tiyol düzeyinin yeni bir belirteç olduğu tekrar vurgulandı. Gelecekte yapılacak daha geniş çalışmalarla KHB’de tiyol düzeyleri hem hastalığın seyrinin yavaşlatılması hemde yeni tedavi geliştirme çabalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.