ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
The possible protective effects of curcumin in the case of benzo(a)pyrene administration on rat sperm motility and morphology
Benzo(a)piren uygulaması durumunda kurkuminin sıçan sperm motilitesi ve morfolojisi üzerine olası koruyucu etkileri

Cemile Merve Seymen 1 * , Iskender Kaplanoglu 2, Gulnur Take Kaplanoglu 1, Gulce Naz Yazici 3, Deniz Erdogan 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 241-250

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.723357

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Background: In this study, our aim is to investigate the possible protective effects of curcumin on potential damage caused by benzo(a)pyrene (BaP) on rat sperm motility and morphology.
Methods: 36 Wistar Albino male rats were divided into six groups: Group 1, Control; Group 2, Corn oil (BaP dissolver); Group 3, DMSO (Curcumin dissolver); Group 4, BaP; Group 5, Curcumin; Group 6, BaP+Curcumin. By the end of the six week oral administration period, left caudal epididymis and ductus deferens tissues were placed in Pure Sperm Wash (Nidacon) solution (at 37°C) and dissected. Sperms were counted and stained. Measurements of the perinuclear ring of the manchette and the posterior portion of the nucleus were performed. All of the parameters were evaluated statistically.
Results: BaP administration caused a decrease in the number of total sperms and total motile sperms, while increasing abnormalities in tail, acrosome and cytoplasmic droplet particularly. Abnormalities did not approach the control group by curcumin administration in expected rates, but the percentage reduced. The number of total and motile sperms increased by curcumin. All parameters were statistically supported.
Conclusions: In conclusion, curcumin is one of the antioxidant that could be used potentially to inhibit the effects of Benzo(a)pyrene, but is ineffective in preventing all abnormalities.

Öz

Amaç: Çalışmada, sıçan sperm hareketliliği ve morfolojisi üzerinde benzo(a)pyrene (BaP) uygulamasının neden olduğu potansiyel hasarlar üzerinde kurkuminin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: 36 adet Wistar albino sıçan altı gruba ayrılmıştır: Grup 1, Kontrol; Grup 2, Mısır Yağı (BaP) çözücüsü; Grup 3, DMSO (kurkumin çözücüsü); Grup 4, BaP; Grup 5, Kurkumin; Grup 6, BaP+Kurkumin. Altı haftalık oral uygulama sonrasında deneklerin sol kaudal epididimis ve duktus deferens dokuları Pure Sperm Wash (Nidacon) solüsyonuna alınarak (37°C) diseke edilerek sperm elde edildi. Spermler sayıldı ve boyandı. Manşetin perinükleer halkası ve nukleusun posterior parçası arası mesafe ölçülerek kaydedildi. Tüm veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: BaP uygulaması sıçanlarda total sperm sayısı ile total hareketli sperm sayısında azalmaya; kuyruk ve akrozom anomalisi ile sitoplazmik droplet oranında ise artışa sebep olmuştur. Görülen anomalilerin kurkumin uygulaması ile beklenen oranlarda ve kontrol grubuna yaklaşacak şekilde düzelmediği ancak görülen anomali yüzdesinin azaldığı tespit edildi. Total sperm ve total hareketli sperm sayısının ise kurkumin uygulaması ile arttığı görüldü. Tüm veriler istatistiksel olarak da desteklendi.
Sonuç: Sonuç olarak kurkuminin bir antioksidan olarak, benzo(a)pyrene uygulamasının yol açtığı hasarlar üzerinde azalmaya yol açtığı ancak anomaliler üzerinde tamamen koruyucu olamadığı kanısına varıldı.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.