ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Serum hepcidin levels in active and inactive Behcet’s disease
Aktif ve inaktif Behçet hastalığında serum hepsidin düzeyleri

Okan Dikker 1, Sembol Yildirmak 1, Mustafa Sahin 2 * , Murat Usta 3, Muberra Vardar 1, Eren Vurgun 1, Yuksel Cicek 1, Mustafa Durmuscan 1, Zeynep Altun 4, Fehmi Baran 5

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 1, pp. 63-72

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.413997

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: This study aims to evaluate the alteration of hepcidin synthesis in response to inflammation and to reveal the relationship between hepcidin and acute phase reactants in Behcet’s disease (BD) which is also an inflammatory disease.
Material and Methods: That was included 52 BD patients (15 with active, 37 with inactive disease), 13 isolated iron deficiency anemia patients and 13 healthy controls; totally 78 individuals to the study. Patients with chronic disease anemia had 3 active and 1 inactive Behcet's disease. Levels of bioactive hepcidin-25 were measured by ELISA method.
Result: Low hepcidin levels were found significantly in inactive BD and the main BD groups comparing to healthy controls (p=0.015, p=0.014, respectively); in BD with anemia of chronic disease group comparing to healthy controls and isolated iron deficiency anemia group (p=0.007, p=0.003, respectively). Besides it was not found any significant difference between hepcidin levels of active BD group and healthy controls (p>0.05).
Conclusion: Contrary to its increment pattern in inflammation, increased hepcidin levels in Behcet’s patients were not detected. Alternation of serum Interleukin-6 (IL-6) levels with anti-inflammatory treatments affecting hepcidin levels necessitate hepcidin measurement only in Behcet’s patients who have been recently diagnosed and/or haven't received a treatment before and evaluation of the measurement together with IL-6 levels.

Öz

Amaç: Bu çalışmada, inflamasyona yanıt olarak hepsidin sentezindeki değişimin değerlendirilmesi ve inflamatuar bir hastalık olan Behçet hastalığında (BH) hepsidin ve akut faz reaktanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 52 BH (15 aktif, 37 inaktif hasta) 13 izole demir eksikliği anemisi hastası, 13 sağlıklı kontrol, toplamda 78 katılımcı dâhil edildi. Kronik hastalık anemili hastaların 3'ü aktif, 1'i inaktif behçet hastasıydı. ELISA yöntemiyle biyoaktif hepsidin-25 düzeylerini ölçüldü.
Bulgular: İnaktif BH ve ana BH gruplarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük hepsidin düzeyleri saptandı (sırasıyla p=0.015, p=0.014); hepsidin düzeylerini, kronik hastalık anemisi olan BH grubu ile sağlıklı kontroller ve izole demir eksikliği anemisi grubu karşılaştırıldığında ve istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edildi. (sırasıyla p=0.007, p=0.003). Ayrıca aktif BD grubunun hepcidin düzeyleri ile sağlıklı kontroller arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p> 0.05).
Sonuç: İnflamasyondaki artış paterninin aksine, Behçet hastalarında artmış hepsidin seviyelerini tespit edilmedi. Hepsidin seviyelerini etkileyen antiinflamatuar tedavilerin serum İnterlökin-6 (IL-6) düzeylerini değiştirdiğinden, daha önce teşhis edilmiş ve/veya daha önce tedavi almayan Behçet hastalarının IL-6 düzeyleri ile birlikte hepsidin düzeylerinin ölçümü ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.