ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Neuropathic pain adversely affects functional status, quality of life and depression in patients with knee osteoarthritis
Nöropatik ağrı diz osteoartritli hastalarda fonksiyonel durumu, yaşam kalitesini ve depresyonu olumsuz etkiler

Burhan Fatih Koçyiğit 1 * , Tuba Tulay Koca 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 11, Issue 1, pp. 15-21

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.435075

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: The aim of our study was to determine the existence of neuropathic pain (NP) in knee OA and its association with risk factors, functional status, quality of life, and depression.
Material and Methods: This was a descriptive study. A total of 100 patients (90 female, 10 male) with knee OA were enrolled. Data including age, gender, educational status, working status, body mass index, and symptom duration were obtained from patients. Patients were divided into three groups according to the PainDETECT scores: likely NP, possible NP, unlikely NP. Patients' pain severity was assessed using visual analogue scale (VAS). For the presence of NP, PainDETECT scale was used. Functional status was evaluated by Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC). Quality of life was assessed using Short Form-36 questionnaire (SF-36) and depression level was evaluated using Hamilton Depression Scale (HAM-D). Kellgren-Lawrence grading system was used to determine the radiologic severity. Pain, functional status, quality of life and depression were compared among the groups.
Results: Of the total, 18 patients (18%) were in the likely NP group; 23 patients (23%) were in the possible NP group and 59 (59%) patients were in the unlikely NP group. No significant differences were detected between the groups in sociodemographic data (p > 0.05). Significant differences were detected in symptom duration, VAS, WOMAC, SF-36 physical functioning subscale, physical role functioning subscale, social role functioning subscale, vitality subscale, bodily pain subscale, general health perceptions subscale and HAM-D scores among the groups (p < 0.05). PainDETECT scores were significantly correlated with VAS, WOMAC, SF-36 subscales, and HAM-D (p < 0.05).
Conclusion: This study revealed that NP is associated with severe pain, reduced functionality, impairment in quality of life, and higher depression scores in patients with knee OA.

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı, diz OA'da nöropatik ağrı (NA) varlığını ve risk faktörleri, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve depresyon ile ilişkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı bir çalışmadır. Diz OA’i tanılı toplam 100 hasta (90 kadın, 10 erkek) çalışmaya alındı. Hastalardan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, vücut kütle indeksi ve semptom süresini içeren veriler elde edildi. PainDETECT skorlarına göre hastalar üç gruba ayrıldı: pozitif NA, muhtemel NA, negatif NA. Hastaların ağrı şiddeti görsel analog skala (GAS) ile değerlendirildi. NA varlığı için PainDETECT ölçeği kullanıldı. Fonksiyonel durum Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit İndeksi (WOMAC) ile değerlendirildi. Yaşam kalitesi Kısa Form-36 anketi (KF-36), depresyon düzeyi Hamilton Depresyon Skalası (HAM-D) kullanılarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme için Kellgren-Lawrence evreleme sistemi kullanıldı. Gruplar arasında ağrı, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve depresyon karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 18 hasta (%18) pozitif NA grubunda, 23 hasta (%23) muhtemel NA grubunda, 59 hasta negatif NA grubundaydı. Sosyodemografik verilerde gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p > 0.05). Semptom süresi, GAS, WOMAC, KF-36 fiziksel fonksiyon alt ölçeği, fiziksel rol işleyişi alt ölçeği, sosyal fonksiyon alt ölçeği, canlılık alt ölçeği, ağrı alt ölçeği, genel sağlık durumu alt ölçeği ve HAM-D skorları arasında gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p < 0.05). PainDETECT skorları GAS, WOMAC, KF-36 alt ölçekleri ve HAM-D ile anlamlı olarak koreleydi (p < 0.05).
Sonuç: Bu çalışma diz OA hastalarında NA'nın şiddetli ağrı, azalmış işlevsellik, yaşam kalitesinde bozulma ve daha yüksek depresyon skorları ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.