ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Is HbA1c level affected by high triglyceride levels?
HbA1c düzeyi yüksek trigliserid düzeyinden etkilenir mi?

Eşref Araç 1 * , İhsan Solmaz 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 200-205

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.715645

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: Diabetic patients have atherogenic dyslipidemia characterized by increased triglyceride, increased low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and low-density lipoprotein (HDL) cholesterol. Lipoprotein abnormalities explain the increased risk of coronary artery disease in patients with diabetes. It is estimated that 30-60% of patients with type 2 diabetes have dyslipidemia. The high HbA1c value indicates that the risk of complications may be increased in addition to poor glycemic control, but it is also important in terms of investigating the patient for dyslipidemia and treating appropriate patients. In this study, we planned to investigate whether HbA1c is affected by high triglyceride values and whether triglyceride elevation may indicate low HbA1c.
Material and Methods: In this study, Diabetic patients aged between 18-65 years with HbA1c > 6.5 who applied to Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic between July 2017 and July 2019 were included.
Results: In our study we found a negative relationship between the age of our patients and HbA1c, glucose and triglycerides. There was a linear correlation between HbA1c and triglyceride. In parallel with the rise of triglyceride, there was also an increase in HbA1c.As glucose and triglyceride increased, HbA1c also increased.
Conclusion: HbA1c level was not affected by elevated triglyceride and did not cause low results. We also think that the decrease in triglyceride, HbA1c and glucose levels with age and the increase in triglyceride level as HbA1c level increases are the most important data of our study. We think that this study is valuable in terms of demonstrating that failure of glucose regulation in diabetic patients adversely affects lipid profile.

Keywords: HbA1c, glucose, triglyceride, age

Öz

Giriş: Diyabetik hastalarda trigliserid yüksekliği, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterolün artışı ve yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterolün düşüklüğü ile karakterize aterojenik dislipidemi görülür. Lipoprotein anormallikleri diyabetli hastalarda görülen koroner arter hastalığı riskinin artmasını açıklamaktadır. Tip 2 diyabetli hastaların %30-60’ında dislipidemi olduğu tahmin edilmektedir. Glikolize hemoglobin (HbA1c) değerinin yüksek olması kötü glisemik kontrolün yanında komplikasyon riskinin artmış olabileceğini göstermekle birlikte ayrıca hastanın dislipidemi yönünden araştırılması ve uygun hastaların tedavi edilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmamızda trigliserid değerinin yüksek HbA1c değerinden etkilenip etkilenmediğini, aralarında ilişki olup olmadığını tespit etmek için planladık.
Gereç ve Yöntemler: Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dâhiliye Polikliniği’ne başvuran diyabetes mellitus tanılı hastalar retrospektif olarak tarandı. Bu hastalar arasında HbA1c >6,5 ve trigliserid düzeyi 150-1000 mg/dl’nin arasında olanlar çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Hastalarımızın 2492’si kadın (%62), 1564’ü erkek (%38) idi. Hastalarımızın ortalama yaşı 53’tü (min-max; 18-65). HbA1c, trigliserid, cinsiyet, yaş ve glukoz arasında yapılan istatistiksel karşılaştırmada; HbA1c’nin trigliserid, yaş ve glukoz ile anlamlı farklılık gösterdiği (Sırasıyla; p değerleri: 0,000, 0,027, 0,000), cinsiyet ile istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p: 0,723), trigliseridin ise HbA1c, yaş, glukoz ve cinsiyet ile anlamlı farklılık gösterdiği görüldü (Sırasıyla; p değerleri: 0,000, 0,000, 0,000, 0,001).
Sonuçlar: HbA1c düzeyinin trigliseridin yükselmesinden etkilenmediği ve düşük sonuçlara neden olmadığı görüldü. Ayrıca yaş ile birlikte trigliserid, HbA1c ve glukoz düzeyinde düşüş olması ile HbA1c düzeyi artıkça trigliserid düzeyinde de artış izlenmesinin çalışmamızın en önemli verisi olduğunu düşünmekteyiz. Diyabetik hastanın glukoz regülâsyonunun sağlanamamasının lipid profilini olumsuz etkilediğini ortaya koyması açısından bu çalışmamızın değerli olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords: HbA1c, glukoz, trigliserid, yaş

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.