ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Investigation of genital hygiene behavior: An example of slum area
Genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Gecekondu bölgesi örneği

Ebru Gözüyeşil 1 *

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 186-193

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.715599

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the genital hygiene behaviors of women living in a slum area.
Method: This descriptive research, which was conducted with women living in low socioeconomic level in Akıncılar and Suluca region of Adana. The population of the study was composed of approximately 420 women who living in Akıncılar and Suluca region. The sample was calculated by simple random sampling method and 146 women were included in the study. Data was collected using a Personal Information Form and Genital Hygiene Behaviors Inventory. The obtained data was analyzed using Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis and Post-hoc test statistics.
Results: It was determined that the average age of the women was 31.25±10.42, 48.6% of them are illiterate, all of them married, not working and income perceptions are less than the income. It was determined that total median score of women from Genital Hygiene Behaviors Inventory are 46. It was found that the difference between Genital Hygiene Behaviors Inventory median scores of women according to educational status, educational status of spouses, perceptions of nutritional status, smoking status and frequency of changing daily pad were significant (p<0.05).
Conclusions: In this research, it was determined that Genital Hygiene Behaviors of women living in a slum area are insufficient.

Öz

Amaç: Bu araştırma gecekondu bölgesinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte bu araştırma, Adana’nın Akıncılar ve Suluca bölgesinde yaşayan sosyoekonomik düzeyi düşük kadınlar ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Akıncılar ve Suluca bölgesinde yaşayan yaklaşık 420 kadın oluşturmuştur. Örneklemi ise basit rastgele örneklem yöntemi ile hesaplanmış ve 146 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Genital Hijyen Davranışları Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Post-hoc test istatistiği kullanılmıştır.
Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 31,25±10,42 olduğu, %48,6’sının okuryazar olmadığı, tamamının evli olduğu, çalışmadığı ve gelir durumu algılarının gelirlerinin giderlerinden az olduğu belirlenmiştir. Kadınların Genital Hijyen Davranışları Envanteri toplam puan ortanca değeri 46 olarak saptanmıştır. Kadınların eğitim durumları, eşlerinin eğitim durumları, beslenme durumu algıları, sigara içme durumları ve günlük ped değiştirme sıklığı değişkenlerine göre Genital Hijyen Davranışları Envanteri toplam ortanca değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Bu araştırmada gecekondu bölgesinde yaşayan kadınların genital hijyen davranışlarının yetersiz olduğu saptanmıştır.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.