ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Effect of curcumin on activation and expression of IRS1, Grb2, K-Ras and Bax in STZ-induced diabetic rat brains
STZ indüklü diyabetik sıçan beyinlerinde kurkuminin IRS1, Grb2, K-Ras ve Bax ekspresyonu ve aktivasyonu üzerindeki etkisi

Gokhan Gorgi̇sen 1 * , Yılmaz Ecer 1, Aysun Arslan 1, Sermin Algul 2, Gokhan Oto 3, Zehra Kaya 1

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 306-312

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.772409

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Aim: Diabetes mellitus leads to development of neuropathy as a secondary complication. The main mechanism of diabetic neuropathy is the dysregulation of energy balance and glucose homeostasis in brain. This study aimed to examine the effects of curcumin as an antidiabetic compound on the expressions of IRS1, Grb2, K-Ras and Bax proteins in diabetic rat brains.
Material and Methods: 16 Wistar albino rats were divided randomly into four groups as: control, curcumin; STZ-treated and STZ+Curcumin treated groups. The rats in STZ group were induced to develop diabetes by intraperitoneal administration of STZ. Then, they were treated with curcumin daily by gavage. Expressions and activation of IRS1, Grb2, K-Ras and Bax were determined by western blot analyses.
Results: Western blot analyses showed that curcumin treatment increased IRS1 tyrosine phosphorylation and it reversed the negative effect of STZ on IRS1 activation. K-Ras expression significantly decreased while Bax expression increased in STZ group (p<0.05). No significant changes in the expressions of Grb2 and IRS1 were observed for all groups.
Conclusion: Based on the results, it could be suggested that curcumin treatment significantly reversed the negative effects of STZ on insulin signaling pathway members in STZ induced diabetic rat brains.

Öz

Amaç: Diabetes mellitus ikincil komplikasyon olarak nöropatiye neden olmaktadır. Diyabetik nöropatinin temel mekanizması beyindeki glukoz homeostasisinin ve enerji dengesinin bozulmasıdır. Bu çalışmanın amacı anti-diyabetik bileşik olarak kurkuminin diyabetik sıçan beyinlerinde IRS1, Grb2, K-Ras ve Bax proteinlerinin ekspresyonları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Materyal-Metot: 16 adet Wistar albino sıçan rastgele 4’ erli gruplar halinde 4 gruba ayrılmıştır; kontrol grup, kurkumin grup, STZ muamele grup ve STZ+kurkumin muamele grup. STZ gruplarındaki sıçanlarda diyabet, intraperitonel STZ uygulaması ile indüklenmiştir. Ardından hayvanlar, günlük gavaj uygulamasıyla kurkumin ile muamele edilmiştir. IRS1, Grb2, K-Ras ve Bax ekspresyon ve aktivasyonu western blot yöntemi ile belirlenmiştir.
Sonuçlar: Western blot analizleri, kurkumin muamelesinin IRS1 aktivasyonunu arttırdığını ve STZ’nin IRS1 aktivasyonu üzerindeki negatif etkisini geriye çevirdiğini göstermektedir. STZ grubunda K-Ras ekspresyonu belirgin bir derecede azalırken, Bax ekspresyonu artmıştır (p<0.05). Tüm gruplarda, Grb2 ve IRS1 ekpresyonlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir.
Sonuç: Sonuçlar göz önüne alındığında, STZ indüklü diyabetik sıçan beyinlerinde kurkumin muamelesinin STZ’nin insülin sinyali yolağı elemanları üzerindeki negatif etkilerini geriye çevirdiği söylenebilmektedir.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.