ORTADOĞU TIP DERGİSİ - ORTADOGU MEDICAL JOURNAL
Does insulin-like growth factor influence prognosis ten months after myocardial infarction?
İnsülin benzeri büyüme faktörü miyokard infarktüsünden on ay sonra prognozu etkiler mi?

Yücel Yılmaz 1 * , Mustafa Duran 2, Mustafa Altay 3, Eyüp Özkan 1, Fatih Tanriverdi 4, Namık Kemal Eryol 5

Ortadogu Tıp Derg, Volume 12, Issue 2, pp. 131-137

https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.506160

OPEN ACCESS

Download Full Text (PDF)

Abstract

Background: We investigated the levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in acute myocardial infarction (AMI) patients, and we determined whether a decrease in IGF-1 could influence long-term prognosis.
Methods: In total, 65 patients who were admitted to our hospital for AMI and 25 healthy controls were included in this study. Fasting blood samples were obtained from all patients immediately after AMI and 10 months later to determine their IGF-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) levels. Fasting blood samples were obtained from the control group. The patients were also evaluated for cardiac events 10 months after AMI.
Results: The IGF-1 levels were higher in the AMI patients than in the healthy controls (p=0.002); after 10 months, both the IGFBP-3 and IGF-1 levels were higher. No differences were found in cardiac event occurrence between patients with low and high IGF-1 and IGFBP-3 levels (for both the baseline and 10-month values).
Conclusions: The serum total IGF-1 and IGFBP-3 levels were higher in the AMI patients compared to the control patients; however, there was no correlation between the IGF-1 and IGFBP-3 levels and cardiac events during the 10-month period after AMI. Additional studies are needed to clarify the time required for IGF-1 and IGFBP-3 level normalization after AMI, and to determine the effects of IGF-1 and IGFBP-3 on the long-term prognosis of patients after AMI.

Öz

Amaç: Akut miyokard infarktüslü (AMİ) hastalarda insülin benzeri büyüme faktörü-1 (İGF-1) düzeylerini araştırdık ve IGF-1’de bir azalmanın uzun vadeli prognozu etkileyip etkilemeyeceğini belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: AMİ nedeniyle hastanemize başvuran 65 hasta ve 25 sağlıklı kontrol birey çalışmaya dahil edildi. İGF-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) seviyelerini belirlemek için AMİ’ den sonra en erken zamanda ve 10 ay sonra tüm hastalardan ve kontrol grubundan kan örnekleri alındı. Hastalar AMİ’ den 10 ay sonra kardiyak olayları açısından değerlendirildi.
Bulgular: İGF-1 düzeyleri, AMI hastalarında sağlıklı kontrollerden daha yüksekti (p = 0,002); 10 ay sonra, hem İGFBP-3 hem de İGF-1 seviyeleri daha yüksekti. Düşük ve yüksek İGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri olan hastalarda kardiyak olay oluşumunda anlamlı fark bulunmadı (hem başlangıç ​​hem de 10 aylık değerler için).
Sonuç: Serum total İGF-1 ve İGFBP-3 düzeyleri, AMİ hastalarında kontrol hastalarına göre daha yüksekti; ancak, İGF-1 ve iGFBP-3 seviyeleri ile AMİ sonrası 10 aylık dönemde kardiyak olaylar arasında korelasyon bulunamadı. AMİ sonrası İGF-1 ve İGFBP-3 düzey normalleşmesi için gereken süreyi netleştirmek ve AMİ sonrası hastaların uzun dönem prognozu üzerindeki etkilerini belirlemek için ilave çalışmalara ihtiyaç vardır.

References

Citation

The articles published in this journal are licensed under the CC-BY Creative Commons Attribution International License.